HRVOJE GOMERČIĆ - životopis

 

Hrvoje Gomerčić rođen je 4. siječnja 1940. u Zagrebu, gdje je završio sve stupnjeve obrazovanja. Roditelji su mu bili ing. prof. Adolf Gomerčić i Dubravka Gomerčić, rođena Marković. Ima brata mr. sc. ing Krešimira Gomerčića i sestru mr. sc. ing. Jadranku Čižmek, rođenu Gomerčić. Oženjen je s dr. sc. Verom Gomerčić, rođenom Pehar, s kojom ima dvoje djece: kćerku doc. dr. sc. Anu Galov i sina dr. sc. Tomislava Gomerčića, viši znanstveni suradnik.

Godine 1959. je maturirao na II. realnoj gimnaziji u Zagrebu, te se upisao na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 22. siječnja 1965. Tijekom studija bio je demonstrator i pomoćni asistent na predmetu Anatomija, histologija i embriologija Veterinarskog fakulteta. Još tijekom studija uključio se u znanstveni rad Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju te je izradio nekoliko nagrađenih studentskih znanstvenih radova. Od godine 1964. do danas radi na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao pomoćni asistent, a godine 1965. izabran je za asistenta. Godine 1969. stekao je stupanj magistra znanosti iz Histologije i embriologije, a godine 1976. akademski stupanj doktora znanosti iz područja Anatomija, histologija i embriologija. Godine 1979. održao je habilitacijsko predavanje pa je izabran za docenta iz predmeta Anatomija, histologija i embriologija. Godine 1983. izabran je za izvanrednog profesora, a godine 1985. za znanstvenog savjetnika te godine 1987. za redovnog profesora. Godine 1999. je izabran u trajno zvanje redovitog profesora. Predavao je i Plastičnu anatomiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, te Anatomiju čovjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Bio je član brojnih komisija pri obrani magistarskih radova na Veterinarskom, Medicinskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Međunarodnog odbora Sindikata visokoškolskih nastavnika, Društva sveučilišnih nastavnika i suradnika Sveučilišta, član brojnih povjerenstava Vijeća i Savjeta Veterinarskog fakulteta, te Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Dodijeljena mu je nagrada Zaslužnog profesora Sveučilišta u Zagrebu, Medalja "Zdravko Lorković" Hrvatskog biološkog društva, te nekoliko priznanja Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog društva. Bio je ili je član brojnih međunarodnih i nacionalnih znanstvenih udruženja (Društva veterinara i veterinarskih tehničara Hrvatske, Udruženja anatoma Jugoslavije, Sekcije za normalnu morfologiju Zbora liječnika Hrvatske, Sekcije za ultrazvučnu dijagnostiku Zbora liječnika Hrvatske, Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog veterinarskog društva, Hrvatskog društva anatoma, histologa i embriologa, Sekcije za elektronsku mikroskopiju Hrvatskog prirodoslovnog društva, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, World Association for Buiatrics, European Association of Veterinary Anatomists, New York Academy of Sciences, National Geographic Society, American Biographical Institute, član osnivač Society for Marine Mammology, Group for Marine Mammals of Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Méditerranée). Bio je tajnik i predsjednik u dva mandata Hrvatskog biološkog društva, te podpredsjednik Hrvatskog društva anatoma, histologa i embriologa. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a bio je i organizator i voditelj nekih od njih.

Usavršavao se na Veterinarskom fakultetu u Kopenhagenu (Danska) i Götheovom institutu u Staufenu (Njemačka), a posjetio je i veterinarske fakultete u Sarajevu, Budimpešti, Beču, Bolognji, Parizu - Alfortu, Tuluzu, Petrogradu, Ankari, te Anatomski institut Medicinskog fakultetu u Bazelu.

Bio je predsjednik Savjeta Veterinarskog fakulteta, a tijekom Domovinskog rata i zapovjednik Kriznog stožera istog Fakulteta.

Nije služio vojni rok u JNA, ali je kao dragovoljac Domovinskog rata bio zapovijednik jedne satnije Narodne zaštite, te je imenovan pričuvnim časnikom Hrvatske vojske u činu natporučnika i odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.

Objavio je velik broj znanstvenih radova od kojih su brojni citirani u znanstvenoj literaturi, a nekoliko radova mu je citirano i u jednom od najpoznatijih anatomskih udžbenika u svijetu, u Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Autor je knjiga, poglavlja u knjigama, znanstvenih radova objavljenih u časopisima citiranim u tercijarnim i sekundarnim publikacijama, znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te urednik znanstvenih knjiga i autor nekoliko znanstvenih popularizacijskih članaka.

Bio je recenzent većeg broja knjiga, znanstvenih članaka, prijedloga sveučilišnih studija i inozemnih znanstvenih projekata, te stalni stručni konzultant za morske sisavce u časopisu National Geographic Hrvatska. Objavio je i veći broj prikaza različitih znanstvenih odnosno stručnih knjiga i članaka u časopisima Veterinarski arhiv, Stočarstvo i Veterinarstvo.

Bio je voditelj međunarodnog projektaEstimation of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population in the Croatian part of the Adriatic Sea” (UNEP - MAP, 1/98 SPA/RAC), te domaćih projekataBioaktivne tvari i razvoj pokusnih životinjskih organizama” (Ministarstvo znanosti RH, 3-03-288), “Istraživanje i zaštita sisavaca Jadranskog mora” (Ministarstvo znanosti RH, 3-03-289), “Istraživanje sisavaca Jadranskog mora” (Ministarstvo znanosti RH, 053016), te je aktivno sudjelovao u realizaciji nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Sada je voditelj domaćeg znanstvenog projekta “Zdravstvene i biološke osobitosti populacija morskih sisavaca u Jadranu” (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 053-0533406-3640) i međunarodnog projektaRettung der letzten Adria-Delfine” (www.vef.hr/dolphins), a bio je i voditelj hrvatskog dijela istraživačkog tima na projektu EU, ITRERREG III., Adria Watch.

Održao je brojna javna predavanja, te izlaganja na televiziji u Hrvatskoj i Europi, te na radiju.

Sudjelovao je s izlaganjima na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Bio je dugo godina tehnički urednik, te kasnije glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Veterinarski arhiv i Hrvatski veterinarski vjesnik, te član Uredničkog odbora Sveučilišnih izdanja. Sada je član Savjetodavnog odbora časopisa Veterinarski arhiv.

Bio je član znanstvenog i programskog odbora nekoliko znanstvenih skupova: nekoliko Kongresa biologa Hrvatske, Skupa anatoma Alpe-Jadran i 5. godišnjeg sastanka Sekcije za elektronsku mikroskopiju Hrvatskog prirodoslovnog društva.

U integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju izradio je programe i uveo nove predmete na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu: Anatomija laboratorijskih životinja, Osobitosti lokomocijskog aparata konja, Osnove anatomije dobrog dupina (Tursiops truncatus), Osnove biologije s osnovama fiziologije morskih sisavaca, Osnove sistematike i evolucije morskih sisavaca. U postdiplomskom doktorskom studiju na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, voditelj je većeg broja predmeta, a uveo je i nove predmete Sistematika i evolucija morskih sisavaca, Biologija s osnovama fiziologije morskih sisavaca, Anatomije dobrog dupina (Tursiops truncatus), Biologija i patologija Cetacea u Jadranskom moru, te Primijenjene morfološke i molekularne metode u populacijskim istraživanjima morskih sisavaca. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta predavao je obvezatni predmet Anatomija čovjeka, te na Akademiji likovnih umjetnosti Plastičnu anatomiju.

Ustrojio je i organizirao rad Laboratorija za eksperimentalnu embriologiju i teratologiju te Laboratorija za elektronsku mikroskopiju na Veterinarskom fakultetu.

Autor je ili suautor, te urednik knjiga "Bibliography of Veterinarski arhiv 1-60 (1931-1990), Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatia". University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, 1994., "Veterinarski priručnik, Četvrto, obnovljeno i dopunjeno izdanje", Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1989., "Veterinarski priručnik, Peto, izmjenjeno izdanje", Medicinska naklada, Zagreb, 1996., "Etika u odnosu čovjeka i životinja (Ethical aspects in relations between man and animals)", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1998., "Zaslužni hrvatski veterinari, II.", Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003., "Peradarstvo", Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., "Hrvatsko-češki rječnik za ribarsku struku (Česko-chorvatsky slovnik z oboru rybarstvi)", Intergrafika, Zagreb, 2002., Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2006. i "CT- und MRT-Atlas, Transversalanatomie des Hundes". Parey Medizinverlag. Stuttgart, 2009.

Suautor je internih skripata na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, a objavio je i veći broj nastavnih članaka.

Bio je mentor većeg broja diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, te studentskih znanstvenih radova.

Objavio je veći broj članaka uHrvatskom općem leksikonu: A-Ž”, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Zagreb, 1996., te je izradio preko tisuću riječi iz područja veterine zaRječnik hrvatskog jezika”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga. Zagreb, 2000. i nekoliko tisuća natuknica, pretežno iz komparativne morfologije odnosno anatomije za “Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2006.

 

HRVOJE GOMERČIĆ - Bibliografija

 

1) Gomerčić, Hrvoje: Komparativno morfološko-funkcionalni odnosi mišića grudnog ekstremiteta himalajskog medvjeda, čovjeka i psa. Studentski rad. Zagreb 1963. Rukopis (umnožen strojopisom). 28 cm, 38 str.

2) Bego, Uroš i Hrvoje Gomerčić: Morfološko funkcionalni odnosi mišića plećnog ekstremiteta tibetskog medvjeda - Selenarctos tibetanus. Biološki glasnik 17/1964, br. 3/4, str. 53-62.

3) Gomerčić, Hrvoje: Krvne žile i živci grudnog ekstremiteta malajskog medvjeda s kratkim osvrtom na psa i čovjeka. Studentski rad, nagrađen. Zagreb 1964. Rukopis (umnožen strojopisom). 28 cm, 22 str.

4) Gomerčić, Hrvoje: Prilog poznavanju odontografskih značajki noniusa. Studentski rad, nagrađen. Zagreb 1965. Rukopis (umnožen strojopisom). 28 cm, 17 str.

5) Bego, Uroš i Hrvoje Gomerčić: Komparativni odnosi krvnih žila i živaca grudnih ekstremiteta nekih zvijeri. IX. kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Niš 23,-25. 1966.

6) Gomerčić, Hrvoje: Komparativni prikaz krvnih žila i živaca grudnih ekstremiteta nekih mačaka. X. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Sarajevo 26.-29 IX. 1966. Kratak sadržaj naučnih saopštenja, str. 11.

7) Gomerčić, Hrvoje: Vena cardinalis cranialis sinistra persistens u psa. Veterinarski arhiv 37/1967, br. 9/10, str. 307-314.

8) Bego, Uroš und Hrvoje Gomerčić: Vergleichende Untersuchungen der Blutgefässe und Nerven der Schulterliedmassen einiger Raubtiere. Acta anatomica (Basel) 69/1968, br. 2, str. 293.

9) Gomerčić, Hrvoje: Komarativni prikaz krvnih žila i živaca grudnih ekstremiteta nekih mačaka (tigar, serval, puma, divlja mačka i domaća mačka). Biološki glasnik 21/1968, br. 1/4, str. 9-19.

10) Gomerčić, Hrvoje: Histomorfološke i histokemijske karakteristike amnionskog epitela goveda. Magistarski rad, Veterinarski fakultet. Zagreb 1969. Rukopis (umnožen strojopisom) 28 cm, 155 str.

11) Gomerčić, Hrvoje: Some histomorphological observations on the bovine amnion epithelium. XIII. kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Ohrid 21.-24. IX. 1969. str 18.

12) Zobundžija M., Bego U., Babić K., Gomerčić H.: Utjecaj niske temperature na histomorfološke i histokemijske promjene nadbubrežne žlijezde u pilića. Veterinaria 29/1970, br 1, str. 27-31.

13) Zobundžija M., Bego U., Babić K., Gomerčić H.: Utjecaj niske temperature na histomorfološke i histokemijske promjene nadbubrežne žlijezde u pilića. Živinarski dani - Peradarski dani 1970. Mostar 22-24. IV. 1970. str. 3.

14) Zobundzija, M., K. Babic, A. Hraste und H. Gomercic: Untersuchungen an den Nebennieren von Hennen beim Kannibalismus. V. Internationale Wissenschaftliche Tagung. Leipzig, am 21. und 22. Mai 1970, str. 10.

15) Gomerčić, H., S Rapić, U. Bego i I. Huber: Prilog anatomiji medijastina u zebre. Veterinarski arhiv 40/1970, br. 7/8, str. 210-212.

16) Gomerčić, Hrvoje: The histomorphology of the bovine amnion epithelium. IX. International Congress of Anatomists. Abstracts of Papers. Leningrad, August 17-22, 1970, str. 46.

17) Sehic, M., Ilijas, B. and Gomercic, H.: Paravertebral pneumo-mediastinography in the carnivores, the small ruminants and the pig. Second International Conference of Veterinary Radiologists. Stockholm, 3.-9. IX. 1970, str. 8.

18) Gomerčić, Hrvoje: Histomorfološke osobitosti amnionskog epitela goveda. Rad JAZU 358/1970, str. 199-203.

19) Babić, K., Gomerčić, H.: A contribution to the knowledge of the arterial supply of the colon in the dog. Abstracta. XIV. kongres i 15-godišnji jubilej Udruženja anatoma Jugoslavije. Beograd, 2-5. septembra 1971.

20) Babić K. and Gomerčić H.: Variations of the arterial supply of the adrenal gland in the dog (Canis familiaris). VII. Congress of the European Association of Veterinary Anatomists. Abstracts of papers. Bologna 13th-15th September, 1971. str. 3-4.

21) Gomerčić H. and Babić K.: A contributin to the knowledge of the variations of the arterial supply of the duodenum and the pancreas in the dog (Canis familiaris). VII. Congress of the European Associatin of Veterinary Anatomists. Abstract of papers. Bologna 13th-15th September, 1971, str. 16-17.

22) M Šehić, B. Ilijaš and H. Gomerčić: Artificial pneumomediastinography in domestic carnivores. Veterinarski arhiv 41/1971, br. 7-8, str. 163-168.

23) H. G.: Akademik prof. dr Teodor Varićak dobitnik nagrade AVNOJ-a za godinu 1970. Veterinarski glasnik 26/1972,br. 1, str. 61-63.

24) Gomerčić, H.: PAS-pozitivne tvari u amnionskom epitelu goveda. Veterinarski arhiv 42/1972, br. 1/2. str. 3943.

25) M. Zobundžija, K. Babić, A. Hraste and H. Gomerčić: Some observations on the adrenal gland of hens in cannibalism. Veterinarski arhiv 42/1972, br. 5/6, str. 136-139.

26) Babić, K. and H. Gomerčić: Variations of the arterial supply of the adrenal gland in the domestic cat (Felis domestica Brisson). Zbl. Vet. Med. C (Hamburg) 1/1972, str. 263.

27) Babić., K. und H. Gomerčić: Variations of the arterial supply of the adrenal gland in the domestic cat (Felis domestica Briss.). VIII. Kongress der Europ„ischen Vereingung der Veterin„ranatomen. Wien 7.-10. August 1972. Programm. str. 16.

28) Gomerčić H., und K. Babić: A contribution to the knowledge of the variations of the arterial supply of the duodenum and the pancreas in the domestic cat (Felis domestica Briss.). VIII. Kongress der Europäieschen Vereinigung der Veterinäranatomen. Wien 7.-10. August 1972. Programm. str. 15.

29) Gomerčić, H. and K. Babić: A contribution to the knowledge of the variations of the arterial supply of the duodenum and the pancreas in the domestic cat (Felis domestica Brisson.). Zbl. Vet. Med. C (Hamburg) 1/1972, str. 269.

30) Mensur Šehić, Branko Ilijaš and Hrvoje Gomerčić: Paravertebral pneumomediastinography in the carnivores, the small ruminants and the pig. Acta Radiologica (Stockholm) 319/1972, Supp., str. 51-54.

31) H. Gomercic and K. Babic: Contribution to the knowledge of the variations of the arterial supply of the duodenum and the pancreas in the dog (Canis familiaris). Anat. Anz. (Jena) 12/1972, br. 3/4, str. 281-288.

32) Hrvoje Gomerčić: Statika stajanja u konja. I. Fiksacijski uređaji zglobova grudnog uda. Veterinar 20/1973, br. 1, str. 3-12.

33) Hrvoje Gomerčić: Statika stajanja u konja. II. Fiksacijski uređaji zglobova zdjeličnog uda. Veterinar 20/1973, br. 2, str. 3-12.

34) Gomercic, H.: Histochemical study of oxidative enzymes in bovine kidney before and after birth. Proceedings. The Third European Anatomical Congress. Manchester, England, 3-7 September, 1973. str. 183.

35) Gomerčić, H.: A case of abnormal origin of the left vertebral artery in a dog. XV. kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Abstracta, Rijeka, 20-22. IX. 1973.

36) Hrvoje Gomerčić: Statika stajanja u konja. III. Fiksacija trupa i glave. Veterinar 20/1973, br. 3, str. 15-21.

37) H. Mazija, M. Kralj, H. Gomerčić i M. Herceg: Ustanovljenje CELO virusa u peradi. Veterinarski arhiv 43/1973, br. 11/12, str. 287-293.

38) H. Gomerčić: Prikaz nalaza neobičnog izlaska lijeve vertebralne arterije i nalaza vratnog rebra u psa. Veterinarski arhiv 43/1973, br. 11/12, str. 329-332.

39) Hrvoje Gomerčić: Osvrt na članak prof. dr Josipa Marolta "Patologija jednog anatomskog članka". Veterinar 21/1974, br. 1, str. 19-28.

40) Gomerčić H. and V. Gomerčić: Some histological and histochemical observations on the bovine embryos. Zbl. Vet. Med. C (Hamburg) 3/1974, str. 274.

41) Gomercic, H. et V. Gomercic: Some histological and histochemical observations on the bovine embryos. IX. Congres de l'association Europeene des anatomistes veterinaries. Programme scientifique. Toulouse, 3-11 septembre 1974.

42) Gomerčić, H.: Održan je IX kongres Evropskog udruženja veterinarskih anatoma. Veterinarski glasnik 28/1974, br. 12, str. 1005-1007.

43) H. Gomerčić and K. Babić: Variations of the arterial supply of the duodenum and the pancreas in the domestic cat (Felis domestica Brisson). Acta anatomica (Basel) 31/1975, br. 2, str. 213-221.

44) Hrvoje Gomerčić: U Zagrebu je osnovana sekcija UAJ za SR Hrvatsku. Obavijesti Udruženja anatoma Jugoslavije 3/1975, br. 8, str. 3-4.

45) Gomerčić, H.: Histochemical observations in bovine mesonephros. 10th Congress of the European Assotiation of Veterinary Anatomists. Abstracts. Budapest, 4-6 September 1975. str. 36.

46) H. Gomerčić: U Budimpešti je održan X kongres Europskog udruženja veterinarskih anatoma. Veterinarski glasnik 29/1975, br. 11, str. 878-879.

47) Đ. Huber, P. Kardum i H. Gomerčić: Krvne žile grudnog uda indijskog slona (Elephas maximus). Veterinarski arhiv 45/1975, br. 6, str. 311-320.

48) Hrvoje Gomerčić: Histomorfološka i histokemijska istraživanja razvojnih stadija bubrega goveda. Disertacija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1975. rukopis (umnožen ciklostil tehnikom). 28 cm, 207 str.

49) Hrvoje Gomerčić: Rezime disertacije Histomorfološka i histokemijska istraživanja razvojnih stadija bubrega goveda. Sveučilišni vjesnik 22/1976, br. 407, str. 654-655.

50) Hrvoje Gomerčić: Histochemical observations in the bovine mesonephros. Rad JAZU 371/1975, br. 17, str. 217-224.

51) Gomerčić, H.: Histochemical observations in bovine mesonephros. Anat. Histol. Embriol. 5/1976, str. 100.

52) H. Gomerčić: U Madridu održan kongres veterinarskih anatoma Evrope. Veterinarski glasnik 30/1976, br. 11, str. 367-368.

53) H. Gomerčić i Đ. Huber: Komparativni prikaz suznog kanala (Ductus nasolacrimalis). Folia anatomica jugoslavica 6/1977, br. 1, str. 95-105.

54) H. Gomerčić: Early development of the bovine metanepros. Acta anatomica (Basel) 33/1977, br. 3, str. 328.

55) H. Gomerčić: In memoriam - Akademik prof. dr Teodor Varićak (1907-1977.). Veterinar 24/1978, br. 1, str. 33-36.

56) Hrvoje Gomerčić: Promet plodnjih tekućina goveda u svijetlu morfoloških istraživanja. Javno predavanje na 17. kolokviju Hrvatskog biološkog društva održano 24. listopada 1978. u Zagrebu.

57) H. Gomerčić: The early development of the bovine metanephros. Veterinarski arhiv 48/1978, br. 5, str. 225-232.

58) H. Gomerčić: Serozne opne i njihove tvorevine u domaćih sisavaca. Habilitacijsko predavanje održano na 13. sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 4. travnja 1979.

59) S. Krvavica, Đurđica Francetić, Alenka Tofant i H. Gomerčić: The activity of enzymes in Metastrongylus apri (Nematode) taking part in glucose fermenation. The Special FEBS Meeting on Enzymes. Dubrovnik-Cavtat, April 17-21, 1979. Abstracts. Zagreb, 1979, 34-13.

60) Hrvoje Gomerčić: Ponudimo svoju krv nepoznatom. Anameza 1979, br. svibanj, str. 10-12.

61) Đ. Huber i H. Gomerčić: Komparativno-anatomska analiza mm. scaleni. VII. znanstvena konferencija "Veterinarska medicina i biotehnika". Sažeci referata i saopćenja. Zagreb, 31. 5. i 1. 6. 1979. str. 24.

62) Hrvoje Gomerčić: Iz rada Hrvatskog biološkog društva. Priroda 67/1979, br. 9, str. 287-288.

63) Hrvoje Gomerčić: Iz rada Hrvatskog biološkog društva. Priroda 67/1979, br. 10, str. 316.

64) H. Gomerčić: Ligamenta intercruciata genus u srne. Veterinarski arhiv 49/1979, br. 5, str. 233-237.

65) Đ. Huber i H. Gomerčić: Komparativno anatomska analiza skalenusnih mišića. Veterinarski arhiv 49/1979, Suppl. str. S29-S33.

66) Hrvoje Gomerčić: Primjer homoseksualnosti u pitomog goluba. Priroda 68/1979/1980, br. 7/8, str. 215-217.

67) H. Gomerčić: Građa konjskog kopita (ungula - kožni dio kopita). Veterinar 41/1979, br. 3/4, str. 61-71.

68) H. Gomerčić i Vera Gomerčić: Akcesorni ektopični ovariji u svinje. VIII. znanstvena konferencija "Veterinarska medicina i biotehnika". Sažeci referata i saopćenja. Zagreb, 13. 11. i 14. 11. 1980. str. 25.

69) H. Gomerčić i Darinka Škrtić: Inverzni smještaj duktusa toracikusa u psa. VIII. znanstvna konferencija "Veterinarska medicina i biotehnika". Sažeci referata i saopćenja. Zagreb, 13. 11. i 14. 11. 1980. str.26.

70) Oskar Springer i Hrvoje Gomerčić: Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1981. 365+21 str.

71) Željko Štahan, Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber i Martin Jakovac: Gospodarska važnost pravilna određivanja dobi jelena određenih za izlučivanje iz populacije. Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1981. str. 183.

72) Hrvoje Gomerčić i Vera Gomerčić: Neke histomorfološke i histokemijske osobitosti potočne pastrve iz rijeke Gacke. Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1981. str. 226.

73) Đuro Huber, Hrvoje Gomerčić, Željko Štahan, Ivo Erlich, Zdravka Kotnik: Mogućnost procjenjivanja dobi nekih sisavaca prema slojevima zubnog cementa na korijenu sjekutića. Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1981. str. 232-233.

74) Miroslav Rožić, Oskar Springer, Hrvoje Gomerčić: Utjecaj testosterona na timus, slezenu i limfne čvorove spolno nezrelih miševa. Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1981. str. 246-247.

75) Hrvoje Gomerčić, Vera Gomerčić, Zdenko Marković: Metode istraživanja mogućeg štetnog djelovanja insulina na reprodukciju pokusnih životinja. Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1981. str. 305-306.

76) Marija Hotujac-Šverko, Oskar Springer, Zvonimir Grgić, Hrvoje Gomerčić, Ljubomir Škrinjar: Utjecaj anestetika ketamin hidroklorida (Ketalara) na hematopoetski sustav miša. Zbornik sažetaka priopćenja Prvog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1981. str. 306-307.

77) H. Gomerčić, Vera Gomerčić: Akcesorni ektopični jajnici u svinje. Veterinarski arhiv 51/1981, Suppl., str. S40-S42.

78) H. Gomerčić, Darinka Škrtić: Inverzni smještaj duktusa toracikusa u psa. Veterinarski arhiv 51/1981, Suppl., str. 343-346.

79) Hrvoje Gomerčić: Građa srca domaćih sisavaca. Veterinar 43/1981, br. 1/4, str. 1-14.

80) Hrvoje Gomerčić: Metode istraživanja nepoželjnog djelovanja bioaktivnih tvari na reprodukciju u pokusnih životinja. Javno predavanje na sastanku Hrvatskog biološkog društva održanog 10. ožujka 1982. u Zagrebu.

81) Hrvoje Gomerčić: S.O.S.: sredozemna medvjedica: Jadransko more. Na vezu 11/1982, br. 5, str. 4-5.

82) Hrvoje Gomerčić: S.O.S.: sredozemna medvjedica: Jadransko more. Vijesti Društva za podvodne sportove Zagreb 27/1982, br. 1, str. 4-5.

83) P. Kraljević, D. Emanović, V. Mitin, H. Gomerčić, Branka Kecerin, H. Mazija: Utjecaj radioaktivnog fosfora 32P na aktivnost serumskih transaminaza u krvnoj plazmi pilića. IX. znanstvena konferencija "Veterinarska medicina i biotehnika". Sažeci referata i saopćenja. Zagreb, 11. 11. i 12. 11. 1982. str. 18-19.

84) Rožić, M., O. Springer, H. Gomerčić: Utjecaj testosterona na timus, slezenu i limfne čvorove spolno nezrelih miševa. 7. jugoslavenski simpozij imunologov, Radenci 3.-6. november 1982. Zveza imunoloških društev Jugoslavije in Slovensko imunološko društvo. Ljubljana, 1982. str. 33.

85) Hrvoje Gomerčić i Đuro Huber: Articulus coxae u afričkog nosoroga. XIX kongres Udruženja anatoma Jugoslavije. Priština 13-15. 09. 1982. str. 34.

86) Hrvoje Gomerčić i Darinka Škrtić: Građa koljenog zgloba u afričkog nosoroga. XIX kongres Udruženja anatoma Jugoslavije. Priština 13-15. 09. 1982. str. 37.

87) Hrvoje Gomerčić i Vera Gomerčić: Osobitosti mezonefrosa odrasle potočne pastrve iz rijeke Gacke. XIX kongres Udruženja anatoma Jugoslavije. Priština 13-15. 09. 1982. str. 49.

88) H. Gomerčić: Kazalo pisaca. str. 415-423. U: Bibliografija 1969-1979. 60 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, 1919-1979 (Uroš Bego, uredio). Zagreb. 1982.

89) H. Gomerčić: Arteria subclavia lusoria u psa. Veterinarski arhiv 52/1982, br. 6, str. 209- 217.

90) P. Kraljević, D. Emanović, V. Mitin, H. Gomerčić, Branka Kecerin, H. Mazija: Effect of radioactive isotope 32P upon serum aminotrasferases activity in chickens. Veterinarski arhiv 52/1982, br. 6, str. 241-245.

91) D. Emanović, P. Kraljević, V. Mitin, H. Gomerčić, H. Mazija: Effect of radioactive phosphorus (32P) on the activity of lactate and alfa-hydroxy-butyrate dehydrogenases in chicken blood plasma. Acta veterinaria 33/1983, str. 263-269.

92) P. Kraljević, V. Mitin, H. Gomerčić, B. Kecerin, H. Mazija: Aktivnost serumskih aminotransferaza i De Ritis kvocijent u pilića nakon jednokratne parenteralne aplikacije P-32. Programa na XII jugoslavenski simpozium za zaštita od zračenje. Ohrid, 31 maj-3 juni 1983. str. 12.

93) D. Emanović, P. Kraljević, V. Mitin, H. Gomerčić, B. Kecerin, H. Mazija: Uticaj P-32 na aktivnost dehidrogenaze mliječne kiseline (LDH) i dehidrogenaze beta-hidroksimaslačne kiseline (beta-HbDH) u krvnoj plazmi pilića. Programa na XII jugoslavenski simpozium za zaštita od zračenje. Ohrid, 31 maj-3 juni 1983. str. 12.

94) Hrvoje Gomerčić: Program Drugog kongresa biologa Hrvatske, Zadar, 1. do 6. listopada 1984. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1984, 105+3 str.

95) Hrvoje Gomerčić i Đuro Huber: Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1984, 288+22 str.

96) Hrvoje Gomerčić: Predgovor. Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. V.-VI.

97) Hrvoje Gomerčić i Đuro Huber (1984). Prisutnost sredozemne medvjedice (Monachus monachus Hermann 1779) u istočnom dijelu Jadrana. Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 148.

98) Jasna Obradović i Hrvoje Gomerčić: Histomorfološke osobitosti probavne žlijezde riječnog raka (Astacus astacus L.). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 164-165.

99) Zvonimir Kozarić, Snježana Vuković, Hrvoje Gomerčić, Vera Jukić-Brestovec: Histomorfološka i histokemijska istraživaja probavnog trakta kečige (Acipenser ruthenus L.). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 166.

100) Hrvoje Gomerčić, Zvonimir Kozarić, Albert Frank, Krešimir Fašaić, Gordana Babac-Pašagić: Mikroskopska građa gušterače kečige (Acipenser ruthenus L.). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 166-167.

101) Hrvoje Gomerčić, Krešimir Fašaić, Blanka Jamnicky, Albert Frank, Gordana Babac-Pašagić: Građa gušterače sivog glavaša (Aristichthys nobilis Richardson 1844). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 168-169.

102) Snježana Vuković, Hrvoje Gomerčić, Krešimir Fašaić, Vera Jukić-Brestovec: Građa bubrega sivog glavaša (Aristichthys nobilis Richardson 1844). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 170-171.

103) Sunita Staničić i Hrvoje Gomerčić: Mišići grudnog ekstremiteta kalifornijskog morskog lava (Zalophus californianus Lesson 1828). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske, Zagreb, 1984, str. 173-174.

104) Ljerka Gomerčić i Hrvoje Gomerčić: Osobitosti građe srca kalifornijskog morskog lava (Zalophus californianus Lesson 1828). Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske, Zagreb, 1984, str. 174-175.

105) Hrvoje Gomerčić, Vera Gomerčić i Zdenko Marković: Utjecaj antibiotika oksitetraciklin hidroklorida na intrauterini razvoj u kunića i miša. Zbornik sažetaka priopćenja Drugog kongresa biologa Hrvatske. Zagreb, 1984, str. 245.

106) H. Gomercic, D. Huber, K. Ronald: A note on the presence of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus) Herman 1779 in the eastern part of the Adriatic sea. str. 51. U: K. Ronald and R. Duguy (Eds.): Les phoques monies. Monk seals. Annales de la Societe des Sciences Naturalles de la Charente-Maritime. La Rochelle, 1984.

107) P. Kraljević, D. Emanović, V. Mitin, H. Gomerčić, M. Šimpraga: Changes in the activities of some enzyumes in chicken serum after internal contamination. Program of the VII. Yugoslav - Polish symposium on the application of radioisotopes and ionizing radiation in agriculture, veterinary medicine and forestry. Beograd - Zemun, October 2-3, 1984.

108) Hrvoje Gomerčić i Đuro Huber: Dosta nam je sramote. Duga (Beograd) 12 (41)/1985, br. 288, str. 7.

109) Emanović, D., Kraljević, P., Kos, K., Gomerčić, H., Šimpraga, M.: Kretanje koncentracije nekih minerala u krvnoj plazmi pilića nakon parenteralne aplikacije radioaktivnog fosfora 32P. Zbornik radova. XIII. jugoslavenski simpozij zaštite od zračenja. Pula, 10.-13. 08.1935. str. 190-192.

110) Petar Kraljević, Dubravko Emanović, Vladimir Mitin, Hrvoje Gomerčić: Effect of radioactive 32P upon serum gamma-glutamyltranspeptidase and leucine aminopeptidase activity in chickens. Periodicum biologorum 87/1985, br. 1, str. 43-48.

111) Hrvoje Gomerčić: Opis i nazivi vanjštine psa. Moj pas 31/1985, br. 1/2, str. 28/34.

112) Hrvoje Gomerčić: Ustroj za pokretanje u psa. I. Koštani sustav psa. Moj pas 31/1985, br.8/9, str. 24-27.

113) Kraljević, P., Emanović, D., Mitin, V., Gomerčić, H., Šimpraga, M.: Enzimski profil u krvnoj plazmi pilića nakon unutarnje kontaminacije radioaktivnim fosforom 32P. Zbornik radova. XIII. jugoslavenski simpozij zaštite od zračenja. Pula, 10.-13. 06. 1985. str.193-196.

114) H. Gomerčić: Mišići grudnog uda pjegave hijene (Crocuta crocuta Erxleben). Veterinarski arhiv 55/1985, br. 5, str. 193-211.

115) Z. Kozaric, Jukic-Brestovec Vera, H. Gomercic, D. Huber: Histochemical observations on the gastrocnemius muscle (pars medialis) of the brown bear. Seventh International Conference on Bear Research and Managament, 21-26 February 1986. The Cascades Meeting Centre, Williamsburg, Virginia, USA.

116) Kozarić, Z., Jukić-Brestovec, V., Gomerčić, H. and Huber, Đ.: Histochemical observations on gastrocnemius muscle (pars medialis) of the brown bear. Seventh Int. Conf. Bear Res. and Manage. Plitvice, 1986.

117) H. Gomerčić: Ustroj za pokretanje u psa. II. Sustav sveza kostiju u psa. Moj pas 32/1986, br. 1/3, str. 20-24.

118) Zvonimir Kozarić, Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković, Vera Jukić-Brestovec: Histokemijski prikaz mukopolisaharida u probavnom traktu štuke (Esox lucius L.). VII kongres biologa Jugoslavije, Plenarni referati i izvodi saopštenja. Budva, 29. IX -3. X 1986. str. 317.

119) Snježana Vuković, Zvonimir Kozarić, Hrvoje Gomerčić, Krešimir Fašaić i Vera Jukić-Brestovec: Histomorfološke i histokemijske osobitosti nekih organa sivog glavaša. VII kongres biologa Jugoslavije, Plenarni referati i izvodi saopštenja. Budva, 29. IX - 3. X 1986. str. 326.

120) Vera Gomerčić i Hrvoje Gomerčić: Životinjski modeli u eksperimentalnoj medicini. VII kongres biologa Jugoslavije, Plenarni referati i izvodi saopštenja. Budva, 29. IX -3 X 1986. str. 327.

121) Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković, Zvonimir Kozarić, Krešimir Fašaić, Vera Gomerčić i Jasminka Pjevač: Eksperimentalni dijabetis u ribe sivi glavaš. VII kongres biologa Jugoslavije, Plenarni referati i izvodi saopštenja. Budva, 29. IX -3. X 1986. str. 327.

122) Josip Bakić, Mioljub Popović, Oskar Springer i Hrvoje Gomerčić: Prikupljanje nekonvencionalnih namirnica u ratu i edukacija kadrova. Program četvrtog jugoslavenskog simpozija pomorske medicine. Brioni, 30. IX do 3. X 1986.

123) Snježana Vuković, Zvonimir Kozarić, Hrvoje Gomerčić, i Jukić-Brestovec: Mikroskopska građa bubrega nekih morskih riba iz nezagađenog okoliša. Program Četvrtog jugoslavenskog simpozija pomorske medicine. Brioni, 30. IX do 3. X 1986.

124) Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković, Zvonimir Kozarić i Jukić-Brestovec: Mikroskopska građa jetre različitih riba kao mogući pokazatelj čistoće ili zagađenja mora. Program Četvrtog jugoslavenskog simpozija pomorske medicine. Brioni, 30. IX do 3. X 1986.

125) Zvonimir Kozarić, Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković i Jukić-Brestovec: Histokemijski status nekih organskih sustava u riba Jadranskog mora kao temelj za prosuđivanje djelovanja raznih egzogenih faktora. Program Četvrtog jugoslavenskog simpozija pomorske medicine. Brioni, 30. IX do 3. X 1986.

126) H. Gomerčić and R. Erben: Microscopic structure of some organs of the edible snail (Helix pomatia L.) Rad JAZU 431/1987, 219-236.

127) Emanović, D., Božičković, P., Kraljević, P., Gomerčić, H.: Utjecaj radioaktivnog fosfora 32P na koncentraciju natrija i kalija u krvnoj plazmi pilića. Zbornik radova. XIV jugoslavenski simpozijum za zaštitu od zračenja. Novi Sad, 08.-11. juna 1987. 258-261.

128) Kraljević, P., Križanović, D., Emanović, D., Gomerčić, H.: Elektroforetske frakcije bjelančevina u krvnoj plazmi pilića nakon unutrašnje kontaminacije radioaktivnim fosforom 32P. Zbornik radova. XIV jugoslavenski simpozijum za zaštitu od zračenja. Novi Sad, 08.-11. juna 1987. 261-265.

129) Hrvoje Gomerčić: Zbornik sažetaka priopćenja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the Third congress of Croatian biologists. 402 str. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1987.

130) Hrvoje Gomerčić, Zvonimir Kozarić, Snježana Vuković, Vera Gomerčić, Renata Peternel, Vera Jukić-Brestovec: Histomorfološke osobitosti nekih organa kovača (Zeus faber L. ). Histomorphological peculiarities of some organs of the John Dory (Zeus faber L.). Zbornik sažetaka priopćeja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. str. 247-248. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1987.

131) Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković: Lokalizacija nekih enzima u preembrionalnom stadiju razvoja miša. Localization of some enzymes in early mouse embryos. Zbornik sažetaka priopćenja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. str. 253-254. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1987.

132) Đuro Huber, Ingeborg Bata, Sanja Morić, Violeta Dabanović, Dragutin Kuhar, Hrvoje Gomerčić: Morfometrijske osobitosti kostiju mrkog medvjeda. Morphometric characteristics of brown bear bones. Zbornik sažetaka priopćenja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. str. 256-257. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1987.

133) Darinka Škrtić, Hrvoje Gomerčić: Kraniometrijske osobitosti pasa pasmine doberman. Craniometric characteristics of Doberman breed dogs. Zbornik sažetaka priopćenja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. str. 257-258. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1987.

134) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber: Kraniometrijske vrijednodnosti sredozemne medvjedice (Monachus monachus Herman 1779) iz Jadranskog mora. Craniometric characteristics of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus Herman 1779) from the Adriatic sea. Zbornik sažetaka priopćenja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. str. 258-259. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1987.

135) Hrvoje Gomerčić, Vera Gomerčić, Darinka Škrtić: Kraniometrijske osobitosti kalifornijskog morskog lava (Zalophus californianus Lesson, 1828) iz Zagrebačkog zoološkog vrta. Craniometric characteristics of the California sea lion (Zalophus californianus Lesson, 1828) from the Zagreb zoo. Zbornik sažetaka priopćenja Trećeg kongresa biologa Hrvatske. str. 259-260. Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, 1987.

136) Josip Bakić, Mioljub Popović, Oskar Springer, Hrvoje Gomerčić: Prikupljanje nekonvencionalnih namirnica u ratu i edukacija kadrova. Pomorska medicina IV (naučne rasprave), Pomorska biblioteka, sveska 36. str. 77-85. Izdanje Mornaričkog glasnika. Beograd, 1987.

137) D. Emanović, P. Kraljević, K. Kos, H. Gomerčić and V. Mitin: Effect of radioctive phosphorus (32P) on the dynamics in calcium, magnesium and inorganic phosphorus concentration and the activity of alkaline phosphatases in blood plasma of chickens. Acta veterinaria 38/1988, 17-24.

138) Radovan Erben, Srečko Leiner, Hrvoje Gomerčić, Josip Popović: Porodica Blenniidae (babice) iz litorola okolice Poreča. Ichthyos (Ljubljana) 6/1988, 12-22.

139) M. Šimpraga, M. Peitl, P. Kraljević, H. Gomerčić, V. Butković, D. Emanović, Saveta Miljanić, P. Božičković: Cijeljenje prijeloma tibije i neki biokemijski parametri u krvi pasa s udruženim radijacijskim ozlijedama. Zbornik kratkih sadržaja XII savetovanja o dijagnostici, profilaksi i terapiji u savremenoj stočarskoj proizvodnji. Savez veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije. Primošten, 1988. str. 200.

140) M. Šimpraga, M. Peitel, P. Kraljević, H. Gomerčić, V. Butković, D. Emanović, Saveta Miljanić i P. Božičković: Cijeljenje prijeloma tibije i neki biokemijski parametri u krvi pasa s udruženom radijacijskom ozljedom. Vet. arhiv 58, 193-204, 1988.

141) H. Gomercic, S. Vukovic, D. Huber, A. Frkovic: Histological and histocemical observations on some organs of European brown bears. 8th International Coference on Bear Research and Management "Future for Bears". Poster Session Abstracts. Victoria Coference Centre, Victoria, British Columbia, Canada. 20-25 February 1989.

142) Šimpraga M., Peitel M., Kraljević P., Gomerčić H., Butković V, Emanović D., Miljanić Saveta, Božičković P.: Cijeljenje prijeloma tibije i neki biokemijski parmetri u krvi pasa s udruženim radijacijskim ozljedama. Veterinaria 37, 585-588, 1988.

143) Vjekoslav Srebočan i Hrvoje Gomerčić (urednici): Veterinarski priručnik. Četvrto, obnovljeno i dopunjeno izdanje. Jugoslavenska medicinska naklada. Zagreb, 1989.

144) Hrvoje Gomerčić i Vera Gomerčić: Neki biološki pokazatelji različitih vrsta životinja. str. 1275-1288. U: Veterinarski priručnik (Vjekoslav Srebočan i Hrvoje Gomerčić, urednici). Jugoslavenska medicinska naklada. Zagreb, 1989.

145) H. Gomerčić: Kazalo. str. 1299-1328. U: Veterinarski priručnik (Vjekoslav Srebočan i Hrvoje Gomerčić, urednici). Jugoslavenska medicinska naklada. Zagreb, 1989.

146) Z. Kozarić, H. Gomerčić, Đ. Huber and Vera Jukić-Brestovec: Histocemical observations on some muscles of the European brown bear (Ursus arctos L.). Veterinarski arhiv 59, 77-85, 1989.

147) Gomerčić H. i Gomerčić Vera: Histomorfološke osobitosti nekih organa divljeg strigljača (Galatea squamiffera Leach) iz nezagađenog mora. Program Petog jugoslavenskog simpozija pomorske medicine. Portorož, 3. 10. do 6. 10. 1989.

148) Gomerčić Vera i Gomerčić H.: Histokemijske osobitosti organa divljeg strigljača (Galatea squamiffera Leach) iz nezagađenog mora. Program Petog jugoslavenskog simpozija pomorske medicine. Portorož, 3. 10. do 6. 10. 1989.

149) Hrvoje Gomerčić and Snježana Vuković: Localization of some enzymes in the pre-implantation mouse embryos. Period. biol. 91, 28-29, 1989.

150) Hrvoje Gomerčić, Vera Gomerčić and Darinka Škrtić: Craniometric characteristics of the California sea lion (Zalophus californianus Lesson, 1828) from the Zagreb Zoo. Period. biol. 91, 131, 1989.

151) Hrvoje Gomerčić and Đuro Huber: Craniometric characteristics of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus Hermann 1779) from the Adriatic Sea. Period. biol. 91, 132, 1989.

152) Hrvoje Gomerčić, Zvonimir Kozarić, Snježana Vuković, Vera Gomerčić, Renata Peternel and Vera Jukić-Brestovec: Histomorphological peculiarities of some organs of the John Dory (Zeus faber L.). Period. biol. 91, 146, 1989.

153) Darinka Škrtić and Hrvoje Gomerčić: Craniometric characteristics of Dobermann breed dogs. Period. biol. 91, 147, 1989.

154) Hrvoje Gomerčić, Djuro Huber: Istraživanja i zaštita morskih sisavaca Jadrana. IV konferencija o zaštiti Jadrana. Neum, 19. i 20. oktobar 1989. godine. Program rada, str. 19.

155) Hrvoje Gomerčić: Osvrt na hrvatsko biološko nazivlje u Hrvatsko ili srpsko-engleskom slikovnom rječniku. Jezik 37, 3, 87-92, 1990.

156) H. Gomerčić, Vera Gomerčić, D. Davila, Snježana Vuković, Darinka Škrtić: Effects of peptidoglycan monomer (PGM) on embryonal development in chick. Period. biol. 92 (Supp. 3), 56, 1990.

157) Hrvoje Gomerčić, Vera Gomerčić: Histomorfološke osobitosti nekih organa divljeg strigljača (Galathea squamifera Leach) iz neočišćenog mora. Pomorska medicina V (naučne rasprave), Pomorska biblioteka, sveska 39. str. 543-548. Izdanje Mornaričkog glasnika. Beograd, 1990.

158) Vera Gomerčić, Hrvoje Gomerčić: Histokemijske osobitosti organa divljeg strigljača (Galathea squamifera Leach) iz neočišćenog mora. Pomorska medicina V (naučne rasprave), Pomorska biblioteka, sveska 39. str. 549-553. Izdanje Mornaričkog glasnika. Beograd, 1990.

159) Hrvoje Gomerčić i Đuro Huber: Pomor dupina u Sredozemlju. Vet. stanica 22 (1), 1-2, 1991.

160) Hrvoje Gomerčić i Đuro Huber: Zaštitimo sredozemnu medvjedicu. TV emisija. HTV Zagreb 1991.

161) Petar Radic, Hrvoje Gomercic, Duro Huber, Vladimir Mitin: Felhiv s a Horv t k”zt rsas gban ‚l” vesz‚lyeztetett  llatok, vad llom ny ‚l”helyek ‚s nemzeti parkok megment‚s‚re. Szabads g. A demokratikus kozv‚lem‚ny napilapja - Kolozsvar (Rumunjska) 3/209, 1991. oktober 25.

162) Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković, Vera Gomerčić, Darinka Škrtić: Histological and histochemical characteristics of the bovine notochord. Int. J. Dev. Biol. 35, 353-358, 1991.

163) H. Gomerčić i T. Gomerčić: Mogućnosti najsuvremenijeg načina pregledavanja aktualne svjetske znanstveno-stručne literature na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vet. stanica 23 (6), 351-357, 1992.

164) Ž. Grabarević, M. Šimpraga, P. Kraljević, D. Capak, H. Gomerčić, Živana Vuković: Patomorfološke promjene u pasa s udruženom ozljedom. Zbornik radova Prvog simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, str. 112-117. Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja. Zagreb, 24.-26. studeni 1992.

165) Mladen Zobundžija, Krešimir Babić, Hrvoje Gomerčić, Vesna Gjurčević-Kantura, Damir Mihelić: Vodič za topografsku sekciju trupa i stražnje noge domaćih sisavaca. 136 str. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1993.

166) Hrvoje Gomerčić: Riječ urednika. Hrvat. vet. vjesn. 21 (1), 1-2, 1993.

167) Petar Kraljević, Hrvoje Gomerčić and Đuro Huber: Animal victims of Croatian homeland war 1990-92. International conference on the effects of war on the environment, Zagreb, 15-17 April, 1993.

168) H. Gomerčić, S. Vuković, D. Škrtić: Da li antibiotik "Sumamed" uzrokuje povećanje promjera mišićnih vlakana u štakora? (Sažetak postera). Veterinarska znanost i struka. Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 24. i 25. lipnja 1993. Zbornik sažetaka radova. str. 26.

169) H. Gomerčić, Z. Brudnjak, V. Gomerčić: In vitro djelovanje peptidoglikan monomera (PGM-a) na citokemijske osobitosti majmunskih bubrežnih epitelnih stanica (Sažetak postera). Veterinarska znanost i struka. Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 24. i 25. lipnja 1993. Zbornik sažetaka radova. str. 27.

170) H. Gomerčić, Đ. Huber, B. Ozretić, D. Škrtić: Razvoj kostiju autopodija dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora u rendgenskoj slici (Sažetak postera). Veterinarska znanost i struka. Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 24. i 25. lipnja 1993. Zbornik sažetaka radova. str. 210.

171) Hrvoje Gomerčić: The saving of Lippizaner mares. Spašavanje lipicanskih kobila. str. 19-30. U: Animal victims of Croatian homeland war 1990-1992. Stradanja životinja u hrvatskom domovinskom ratu 1990.-1992. (Petar Kraljević, urednik). Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb. Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1993.

172) Đuro Huber, Vladimir Mitin, Hrvoje Gomerčić, Petar Radić: Appeals for help from the Faculty of Veterinary Medicine for threatened animals and their habitats. Apeli s Veterinarskog fakulteta za ugrožene životinje i njihova staništa. str. 138-150. U: Animal victims of Croatian homeland war 1990-1992. Stradanja životinja u hrvatskom domovinskom ratu 1990.-1992. (Petar Kraljević, urednik). Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb. Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1993.

173) Hrvoje Gomerčić: Spašavanje lipicanskih kobila. Priroda 83, 43 (797), 28-29, 1993.

174) H. Gomerčić i Rajka Lesić-Mudrić: Utjecaj dodavanja dikalcij ili trikalcij fosfata u hranu svinja na građu kostiju. Krmiva 35, 2, 59-67, 1993.

175) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber i Tomislav Gomerčić: Dupini Jadranskog mora: današnje stanje i prijedlog za njihovu zaštitu. Zagreb, 1993. Studija dostavljena Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske. 29 cm, 10 str.

176) H. Gomerčić, Đ. Huber, V. Gomerčić, B. Ozretić, S. Vuković, D. Škrtić, G. Babac-Pašagić i V. Jukić-Brestovec: Neke histološke i histokemijske osobitosti jedne vrste dupina roda Tursiops iz Jadrana. Some histological and histochemical characteristics of one species of bottlenose dolphin (Tursiops sp.) from the Adriatic Sea. Zbornik priopćenja Četvrtog kongresa biologa Hrvatske, Proceedings of the Fourth Congress of Croatian Biologists, Zbornik sažetaka, Book of abstracts (Draško Šerman, urednik). str. 84-86. Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, 1993.

177) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Vera Gomerčić, Bartolo Ozretić, Snježana Vuković, D. Škrtić, G. Babac-Pašagić and V. Jukić-Brestovec: Some histological and histochemical characteristics of one species of bottlenose dolphin (Tursiops sp.) from the Adriatic Sea. Period biol 95, 4, 516, 1993.

178) Hrvoje Gomerčić: Uzoran veterinar. Vila Velebita, list Like i Velebitskog primorja - Zagreb, 18, 9, 22. veljače 1994.

179) Hrvoje Gomerčić: Pogrešno korišteno stručno nazivlje. Hrvat. vet. vjesn. 21 (3-4), 81, 1993.

180) Hrvoje Gomerčić: Otvoreno pismo francuskom premijeru Balladour-u. Hrvat. vet. vjesn. 21 (5-6), 91-92, 1993.

181) Hrvoje Gomerčić: Uredništvu Prirode. Priroda 84, 798-799, 5, 1994.

181) Dupini Jadranskog mora. Okoliš, Zagreb 4 (36/37), 15, 1994.

182) Hrvoje Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Đuro Huber: Dupini Jadranskog mora. Okoliš, Zagreb 4 (38/39), 3, 1994.

183) Hrvoje Gomerčić: Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. 445 str. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

184) Snježan Vuković, Hrvoje Gomerčić: Slijed stadija embrionalnog razvoja purana. A series of stages in the turkey embryo development. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 143-144. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

185) Snježana Vuković, Hrvoje Gomerčić, Živana Vuković, Darinka Škrtić: Prikaz glikogena u akcesornim režnjevima kralježnične moždine purana tijekom embrionalnog razvoja. Appearance of glycogen in the accessory lobes of the spinal cord during the turkey embryo development. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 144-145. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

186) Darinka Škrtić, Hrvoje Gomerčić, Snježana Vuković: Utjecaj Sumameda(R) (azitromicina) na razvoj Fabricijeve burze kokošjeg zametka. The influence of Sumamed(R) (azitromycin) on the development of the bursa of Fabricius of chicken embryos. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 149-150. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

187) Hrvoje Gomerčić, Radovan Erben, Renata Peternel, Vera Gomerčić: Histomorfološke i histokemijske osobitosti žlijezde srednjeg crijeva i ekskrecijskog organa puža velikog vinogradnjaka (Helix pomatia L.). Histomorphological and histochemical characteristics of the digestive gland and the excretory organ of the edible snail (Helix pomatia L.). Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 153-154. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

188) Renata Peternel, Hrvoje Gomerčić: Poredbena istraživanja glikogenskog tijela u različitih vrsta ptica. Comparative investigations of glycogen body in various bird species. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 154-1155. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

189) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Tomislav Gomerčić, Ana Gomerčić, Darinka Škrtić, Snježana Vuković: Plavobijeli dupin (Stenella caeruleoalba, Meyen 1833) godine 1991. po prvi puta nađen u Jadranu. The striped dolphin (Stenella caeruleoalba, Meyen 1833) for the first time found in the Adriatic Sea in 1991. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 340-341. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

190) Hrvoje Gomerčić, Vera Gomerčić, Snježana Vuković, Darinka Škrtić, Ana Gomerčić: Akutno toksično djelovanje žive, olova i kadmija na kamenu kozicu (Palaemon squilla, L.) iz čistog mora. The acute toxicity of mercuric chloride, lead acetate and cadmium chloride for the shrimps (Palaemon squilla, L.) from the unpolluted sea water. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 361-362. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

191) Gojko Antica, Đuro Huber, Hrvoje Gomerčić: Stanje sredozemne medvjedice (Monachus monachus, Hermann) u hrvatskom dijelu Jadrana: analiza ankete. Public survey on the state of Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus, Hermann) in the Croatian part of the Adriatic Sea. Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers presented at The fifth congress of Croatian biologists. str. 398-399. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1994.

192) Hrvoje Gomerčić: Svjetionik nade, a ne neprijatelj. Večernji list/Zagreb 38, 11209, 32, 14. studeni 1994.

193) Hrvoje Gomerčić: Bibliography of Veterinarski arhiv 1-60 (1931-1990), Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatia. 378 str. University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Zagreb, 1994.

194) Puđak, Mihaela, Hrvoje Gomerčić: Morski život. S.O.S. za dupine. Jet Set (Zagreb) kolovoz/rujan, 16-18, 1995.

195) Hrvoje Gomerčić (urednik): Peradarstvo. Nakladni zavod Globus. Zagreb, 1995.

196) Vjekoslav Srebočan i Hrvoje Gomerčić (urednici): Veterinarski priručnik. Peto, izmjenjeno izdanje. Medicinska naklada. Zagreb, 1996.

197) Hrvoje Gomerčić i Vera Gomerčić: Neki biološki pokazatelji različitih vrsta životinja. str. 1261-1274. U: Veterinarski priručnik (Vjekoslav Srebočan i Hrvoje Gomerčić, urednici). Medicinska naklada. Zagreb, 1996.

198) Hrvoje Gomerčić: Kazalo. str. 1287-1316. U: Veterinarski priručnik (Vjekoslav Srebočan i Hrvoje Gomerčić, urednici). Medicinska naklada. Zagreb, 1996.

199) Mladen Zobundžija, Krešimir Babić, Hrvoje Gomerčić, Vesna Gjurčević-Kantura, Damir Mihelić: Vodič za topografsku sekciju trupa i stražnje noge domaćih sisavaca. Drugo ispravljeno i dopunjeno izdanje. 140 str. Zagreb, 1996.

200) Hrvoje Gomerčić: Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena - Centuries of Natural Science in Croatia: Theory and Application. (Pifat Mrzljak, Greta, urednica). MGC, Klovićevi dvori. Zagreb, 1996.

201) Hrvoje Gomerčić: Leksikonski članci. Hrvatski opći leksikon: A-Ž. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Zagreb, 1996.

202) Hrvoje Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Ana Gomerčić, Đuro Huber, Darinka Škrtić, Snježana Vuković: Samotni dobri dupin (Tursiops truncatus) u bakarskoj luci. The solitary bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus) in the Bakar Harbor. Znanstveno savjetovanje Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Knjiga sažetaka. Scientific conference Natural History Researches of the Rijeka Region, Abstracts. Rijeka, 23. - 26. 10. 1996. (Urednici - Editors: Milvana Arko-Pijevac, Marcelo Kovačić & Srećko Leiner), p. 53. 1996.

203) Hrvoje Gomerčić: Sredozemna medvjedica. Najrjeđa i najugroženija hrvatska životinjska vrsta. Novosti American Express 13, 1 (42), 16-17, 1997.

204) Hrvoje Gomerčić, Josip Bakić, and Vera Gomerčić: Nature conservation in the laws of old coastal Croatian towns in XIII century. Nature Conservation in a Europe of Unification, September 11-13, 1997, Tallin, Naissaar, Estonia.

205) Vera Gomerčić, Hrvoje Gomerčić, and Josip Bakić: National parks and nature refuges in Croatia. Nature Conservation in a Europe of Unification, September 11-13, 1997, Tallin, Naissaar, Estonia.

206) Mirjana Krajnović-Ozretić, Bartolo Ozretić, Hrvoje Gomerčić, Siniša Petrović: Utjecaj gladovanja na histološke osobitosti jetre, hematologiju i biokemijske parametre krvi lubina (Dicentrarchus labrax L.) u kaveznom uzgoju. Effect of experimental starvation on the liver histology, haematology and blood biochemistry of the farmed sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Zbornik sažetaka priopćenja Šestog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers of The sixth congress of Croatian biologists. str. 140-141. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1997.

207) Darinka Škrtić, Tomislav Gomerčić, Snježana Vuković, Snježana Ćurković, Hrvoje Gomerčić: Međuodnos veličine lopatice i tijela jadranskog dobrog dupina (Tursiops truncatus, Montagu 1821.). Correlation between size of the scapula and the body of the Adriatic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus, Montagu 1821). Zbornik sažetaka priopćenja Šestog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers of The sixth congress of Croatian biologists. str. 152-153. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1997.

208) Snježana Vuković, Ana Gomerčić, Zoran Pišl, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Hrvoje Gomerčić: Međuodnos veličine lubanje i tijela jadranskog dobrog dupina (Tursiops truncatus, Montagu 1821.). Correlation between the size of the skull and the body of the Adriatic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus, Montagu 1821). Zbornik sažetaka priopćenja Šestog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers of The sixth congress of Croatian biologists. str. 153-154. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1997.

209) Snježana Ćurković, Korana Stipetić, Zoran Pišl, Snježana Vuković, Darinka Škrtić, Hrvoje Gomerčić: Međuodnos veličine prvih kralježaka i dužine tijela u usporedbi s veličinom lubanje jadranskog dobrog dupina (Tursiops truncatus, Montagu 1821.). Correlation between size of the first vertebrae and the body compared with the size of the skull in the Adriatic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus, Montagu 1821). Zbornik sažetaka priopćenja Šestog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers of The sixth congress of Croatian biologists. str. 154-155. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1997.

210) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Vera Gomerčić: Uzgoj u poluzatočeništvu - vjerojatno jedini spas za sredozemnu medvjedicu. Semicaptive breeding of Mediterranean monk seal - probably the only chance for avoiding its extinction. Zbornik sažetaka priopćenja Šestog kongresa biologa Hrvatske. Proceedings of abstracts of the papers of The sixth congress of Croatian biologists. str. 325-326. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 1997.

211) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Vera Gomerčić, Snježana Vuković, Darinka Škrtić, Tomislav Gomerčić i Vesna Dobranić: Elektronskomikroskopska i svjetlosnomikroskopska istraživanja masne jetre u dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora. Peti godišnji sastanak Sekcije za elektronsku mikroskopiju Hrvatskog prirodoslovnog društva. Zagreb, 19. prosinca 1997.

212) H. Gomerčić, Đ. Huber, Vera Gomerčić, Darinka Škrtić, Ana Gomerčić and Snježana Vuković: Dolphin morbilliviral infection from the Mediterranean Sea did not spread into the Adriatic Sea. Acta Veterinaria Hungarica 46 (1), 127-134 (1998).

213) Hrvoje Gomercic, Duro Huber, Ana Gomercic, and Tomislav Gomercic: Geographical and historical distribution of the cetaceans in Croatian part of the Adriatic Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 35 (2), 440-441, 1998.

214) Hrvoje Gomerčić: Čovjek je njezin (ne)prijatelj. EuroCity 2, 31-33, 1998.

215) Hrvoje Gomerčić: Der Mensch ist ihr Freund (und Feind). EuroCity 2, 34-36, 1998.

216) Hrvoje Gomerčić (urednik): Etika u odnosu čovjeka i životinja (Ethical aspects in relations between man and animals). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1998.

217) Draško Šerman, Bože Vuleta i Hrvoje Gomerčić: Čovjek i ostali živi svijet - biološka stvarnost, etika i prava životinja. U: Etika u odnosu čovjeka i životinja (Gomerčić, H., urednik). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1998. str. 2-20.

218) Hrvoje Gomerčić: Zaštita morskih sisavaca - etičko i racionalno pitanje. U: Etika u odnosu čovjeka i životinja (Gomerčić, H., urednik). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1998. str. 51-73.

219) Hrvoje Gomerčić: Prirodoznanstvenik Teodor Varićak i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. U: Akademik Teodor Varićak profesor i doktor veterinarske medicine Koprivnica, 1907 - Zagreb, 1977. (Kovačić, M., urednik). Muzej grada Koprivnice - Galerija Koprivnica. Koprivnica, 1998. str. 45-58.

220) Hrvoje Gomerčić: Veterinarski arhiv. Sveučilišni vjesnik 44 (2-3), 179-182, 1998.

221) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Lucić, Damir Mihelić, Martina Đuras: Estimation of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population in the Croatian part of the Adriatic Sea. http://mavef.vef.hr/-gomercic/dolphin/, 1999.

222) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Damir Mihelić, Hrvoje Lucić, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras: Procijena veličine populacije dobrog dupina (Tursiops truncatus) u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Estimation of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population in the Croatian part of the Adriatic Sea. Zbornik sažetaka priopćenja Sedmog hrvatskog biološkog kongresa. Proceedings of abstracts of the papers of The seventh congress of Croatian biologists. str. 229-230. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 2000.

223) Hrvoje Gomerčić: Samo živi kit može zaraziti ribe. Večernji list/Zagreb God. 44, Br. 13350?, str. 43, 3. prosinac 2000.

224) Jure Šonje (urednik): Rječnik hrvatskoga jezika. LZ Miroslav Krleža i Školska knjiga. Zagreb, 2000. 1450+14 str.

225) Hrvoje Gomerčić: Patuljasti hrvatski magarac - anatomske mogućnosti u standardizaciji pasmine. U: Uzgoj i očuvanje izvornih pasmina magaraca u Europi (Zvonimir Nushol, urednik). Hrvatski stočarski selekcijski centar. Zagreb, 2000. str. 32-34.

226) Hrvoje Gomerčić, Đuro Huber, Vera Gomerčić, Snježana Vuković, Darinka škrtić, Tomislav Gomerčić, Vesna Dobranić, Hrvoje Lucić, Martina Đuras, Snježana Ćurković, Ana Gomerčić, Ljerka Kardoš: Fatty liver and subcutaneous edema in a free-living bottlenose dolphin (Tursiops truncatus, Montagu 1821) from the Adriatic Sea; light- and electron-microscopical study. Vet. arhiv 70 (5), 259-277, 2000.

227) Martina Đuras, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Gomerčić: Dupini i njihovo mjesto u Jadranskom moruRadoznali i druželjubivi sisavci. EuroCity 2/2001, 60-62.

228) Martina Đuras, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Gomerčić: Delphine und ihr Platz im Adriatischen Meer – Neugierige und gesellige Säugetiere. EuroCity 2/2001, 62-65.

229) Hrvoje Gomerčić: Biologija i patologija sisavaca u Jadranskom moru. Javno predavanje, HAZU, 27. ožujka 2002. Zagreb, 2002.

230) Hrvoje Gomercic, Martina Curas, Hrvoje Lucic, Tomislav Gomercic, Curo Huber, Darinka Ckrtic, Snjecana Curkovic, Ana Galov, Snjecana Vukovic: Cetacean mortality in Croatian part of the Adriatic Sea in period from 1990 till February 2002. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts. p. 42. The Hellenic Zoological Society. Thessaloniki, 2002.

231) Hrvoje Gomercic, Curo Huber, Damir Mihelic, Hrvoje Lucic, Tomislav Gomercic, Martina Curas: Estimation of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population in the Croatian part of the Adriatic Sea. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts. p. 43. The Hellenic Zoological Society. Thessaloniki, 2002.

232) Krešimir Fašaić, Zdenek Adamek (urednik: Hrvoje Gomerčić): Hrvatsko-češki riječnik za ribarsku struku - Česko-chorvatsky slovnik z oboru rybarstvi. Intergrafika. Zagreb, 2002.

233) H. Gomerčić: Uzroci uginuća kitova u Jadranskom moru. Znanstveno-stručni skup “Bolesti organizama iz voda i ljudsko zdravlje”. Program. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Kolegij veterinarske medicine. Zagreb, 8. XI. 2002.

234) Marija Đikić, I. Jurić, V. Rupić, H. Gomerčić, D. Đikić: Turopoljska svinja, sastav trupa i masne kiseline tkiva. Savjetovanje “Turopoljska svinja – autohtona hrvatska pasmina”. Velika Gorica, 14. prosinca 2002.

235) Hrvoje Gomerčić i Vesna Vučevac Bajt (uredili): Zaslužni hrvatski veterinari, II. 267+10 str. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003.

236) Vesna Vučevac Bajt i Hrvoje Gomerčić: Prof. dr. Tomislav Ciliga (1903.-1977.). U: Zaslužni hrvatski veterinari, II. (Gomerčić, H. i V. Vučevac Bajt, uredili). Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003. str. 43-45.

237) Hrvoje Gomerčić: Akademik Teodor Varićak (1907.-1977.). U: Zaslužni hrvatski veterinari, II. (Gomerčić, H. i V. Vučevac Bajt, uredili). Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003. str. 63-67.

238) Hrvoje Gomerčić i Ferdo Zdelar: Ivan Huber, dr.vet.med. (1916.-1987.). U: Zaslužni hrvatski veterinari, II. (Gomerčić, H. i V. Vučevac Bajt, uredili). Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003. str. 172-175.

239) H. Lucić, S. Vuković, H. Gomerčić, M. Đuras-Gomerčić, T. Gomerčić, D. Škrtić, S. Ćurković: Histološke osobitosti gušterače nekih vrsta dupina. Histological characteristics of the pancreas of some dolphin species. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 211-212.

240) S. Vuković, H. Lucić, H. Gomerčić, M. Đuras-Gomerčić, T. Gomerčić, D. Škrtić, S. Ćurković: Građa limfnih čvorova dobrog dupina (Tursiops truncatus) i plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Jadranskog mora. Morphology of the lymph nodes of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Adriatic Sea. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 218-219.

241) H. Gomerčić, M. Dalebout, A. Galov, M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković, S. Vuković, Đ. Huber: Krupnozubi dupin (Ziphius cavirostris) prvi puta nađen u hrvatskom Jadranu. First record of the Cuvier’s beaked whale (Ziphius cavirostris) in the Ctoatian part of the Adriatic Sea. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 252-253.

242) M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, H. Lucić, H. Gomerčić, D. Škrtić, S. Ćurković, S. Vuković: Prisutnost i rasprostranjenost vrsta iz reda kitova (Cetacea) u zadarskom akvatoriju. Abundance and distribution of whale species (Order: Cetacea) in the area of Zadar. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 254-255.

243) Ž. Pezer, I. Tomašković, A. Galov, M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, Z. Tadić, I. Bašić, H. Gomerčić: Određivanje spola u nekih vrsta kitova (Cetacea) pomoću lančane reakcije polimerazom. Sex determination in some cetacean species by the polymerase chain reaction. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 269-270.

244) D. Škrtić, T. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, S. Ćurković, H. Lucić, S. Vuković, H. Gomerčić: Međuodnos duljine kukovlja, duljine tijela i tjelesne mase dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora. Correlation between pelvic bone length, body length and body mass of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 271-272.

245) S. Ćurković, T. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, H. Lucić, H. Gomerčić, D. Škrtić, S. Vuković: Procjena starosti dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora prema broju zona prirasta u zubnom dentinu i usporedba s duljinom tijela i tjelesnom masom životinje. Age estimation in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea based on growth layer groups in dentine and correlation of age with body lenght and body mass. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 272-273.

246) S. Curkovic, T. Gomercic, M. Đuras Gomercic, H. Lucic, H. Gomercic, D. Škrtic, S. Vukovic: Procjena starosti dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora prema broju zona prirasta u zubnom dentinu i usporedba s duljinom tijela i tjelesnom masom životinje. Age estimation in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea based on growth layer groups in dentine and correlation of age with body lenght and body mass. U: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog biološkog kongresa - Proceedings of Abstracts of Eighth Croatian Biological Congress (Besendorfer, V., N. Kopjar, uredice). Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2003. str. 272-273.

247) Hrvoje Gomercic: Dr. Žarko Dolinar i Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. U: Dolinar, Pet života u jednom, Zatajil te ne bum nigdar (Grlic Radman, G., M. Novak, Z. Uzorinac). Stella film. Zagreb, 2004. str. 98-105.

248) Pompe-Gotal J., Srebocan E., Gomercic H., Prevendar Crnic A.: Distribution of mercury in the organs and tissues of bottlenosed dolphins (Tursiops truncatus) and striped dolphins (Stenella coeruleoalba) stranded on Croatian Adriatic coast. U: CROTOX 2004, 3rd Croatian Congress of Toxicology (with international participation), Abstract Book. Plitvice Lakes, Croatia, May 26-29, 2004. Croatian Toxicological Society. Zagreb, 2004. str. 116.

249) Hrvoje Gomercic, Martina Đuras, Hrvoje Lucic, Tomislav Gomercic, Đuro Huber: Caetacean mortality in Croatian part of the Adriatic Sea in period from 1990 till February 2002. U: Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb - Vukovar, 15. - 19. studenoga 2004., Zbornik sažetaka postera znanstvenih novaka izlaganih u inozemstvu 2002., 2003. i 2004. godine, II. dio, Biomedicinske, društvene i humanisticke znanosti, Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. (Kniewald, Zlatko, urednik). Akademija tehnickih znanosti Hrvatske. Zagreb, 2004. str. 615.

250) Tomislav Gomercic, Martina Đuras Gomercic, Hrvoje Gomercic, Darinka Škrtic, Snježana Curkovic, Hrvoje Lucic, Ana Galov, Snježana Vukovic, Đuro Huber: Vrste, brojnost i rasprostranjenost morskih sisavaca u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U: Zborniik radova 1. hrvatsko-slovenskog simpozija o egzoticnim i divljim životinjama (Ksenija Vlahovic i Albert Marinculic, urednici). Hrvatsko veterinarsko društvo. Zagreb, 2004. str. 16.

251) Snježana Vukovic, H. Lucic, H. Gomercic, Martina Đuras Gomercic, T. Gomercic, Darinka Škrtic and Snježana Curkovic: Morphology of the lymph nodes in bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Adriatic Sea. Acta Veterinaria Hungarica 53, 1-11 (2005).

252) M. Đuras Gomercic, T. Gomercic, H. Lucic, D. Škrtic, S. Curkovic, S. Vukovic, A. Babacic i H. Gomercic: Osteometrijske znacajke plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Nacionalnog parka ''Krka''. Knjiga sažetaka / Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park ''Krka'': prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik, 5.-8. listopada 2005. (Drago Marguš, urednik). Javna ustanova ''Nacionalni park Krka''. Šibenik, 2005. str. 34.

253) T. Gomercic, M. Đuras Gomercic, H. Lucic, D. Škrtic, S. Curkovic, S. Vukovic, A. Babacic i H. Gomercic: Prvi nalaz plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) i trakavica iz roda Phyllobotrium i Monorygma u Nacionalnom parku ''Krka''. Knjiga sažetaka / Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park ''Krka'': prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik, 5.-8. listopada 2005. (Drago Marguš, urednik). Javna ustanova ''Nacionalni park Krka''. Šibenik, 2005. str. 35.

254) H. Lucic, S. Vukovic, M. Đuras Gomercic, T. Gomercic, S. Curkovic, D. Škrtic, A. Babacic i H. Gomercic: Aktivnost oksidativnih enzima sluznice žljezdanog dijela želuca i dvanaesnika plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Nacionalnog parka ''Krka''. Knjiga sažetaka / Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park ''Krka'': prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik, 5.-8. listopada 2005. (Drago Marguš, urednik). Javna ustanova ''Nacionalni park Krka''. Šibenik, 2005. str. 35.

255) Martina Duras Gomercic, Tomislav Gomercic, Duro Huber and Hrvoje Gomercic: Recent sightings of the monk seal in Croatian areas of the Adriatic. The Monachus Guardian 8 (2), 1-3, 2005.

256) Hrvoje Gomercic, Martina Đuras Gomercic, Tomislav Gomercic, Hrvoje Lucic, Merel Dalebout, Ana Galov, Darinka Škrtic, Snježana Curkovic, Snježana Vukovic and Đuro Huber: Biological aspects of Cuvier's beaked whale (Ziphius cavirostris) recorded in Croatian waters of the Adriatic Sea. European Journal of Wildlife Research (2006). - prihvaceno: 3. I. 2006.

257) Branka Šeol, Hrvoje Gomercic, Tomo Naglic, Tomislav Gomercic, Martina Đuras Gomercic, and Ana Galov: Isolation of Clostridium tertium from the striped dolphin (Stenella coeruleoalba) in Adriatic Sea. Journal of Wildlife Diseases 42/3, 30-32 (2006).

258) Iva Kovačić, Hrvoje Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Lucić: Ribe i glavonošci u prehrani dobrog dupina (Tursiops truncatus, Montague 1821) u akvatoriju Istre i Kvarnera. = Fish and cephalopods in the diet of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus, Montague 1821) in Istra and Kvarner waters. Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić, urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 93.

259) Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Lucić, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Snježana Vuković, Ana Galov, Hrvoje Gomerčić: Glavati dupin (Grampus griseus) u riječkom akvatoriju. = Risso's dolphin (Grampus griseus) in the area of Rijeka. Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić, urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 94.

260) Tomislav Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Hrvoje Lucić, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Snježana Vuković, Ana Galov, Hrvoje Gomerčić: Mladunče velikog sjevernog kita (Balaenoptera physalus) nasukano na otoku Prviću pokraj Krka. = Fin whale (Balaenoptera physalus) calf stranded on the island Prvić near island Krk. Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić, urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 95.

261) Hrvoje Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Đuro Huber, Vera Gomerčić: Sredozenma medvjedica se ponovno pojavila u sjevernom Jadranu? = Mediterranean monk seal in the Northern Adriatic Sea? Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić, urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 96.

262) Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Snježana Ćurković, Darinka Škrtić, Hrvoje Gomerčić: Mikroskopska građa i aktivnost oksidativnih enzima u bubregu dobrog dupina (Tursiops truncatus) i plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz sjevernog dijela Jadranskog mora. = Microscopical structure and activity of the oxidative enzymes in the kidney of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the  north part of the Adriatic Sea. Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić, urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 96-97.

263) Nela Nikolić, Ana Galov, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Hrvoje Gomerčić: Kontrolna regija mitohondrijske DNA dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz sjevernog Jadrana. = Mitochondrial DNA control region of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from northern Adriatic Sea. Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić,urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 97-98 Knjiga sažetaka = Abstracts. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja = Natural history researches of the Rijeka region, Rijeka, 14. - 17. VI. 2006. (Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić, Marcelo Kovačić, urednici). Prirodoslovni muzej. Rijeka, 2006. str. 93.

264) A. Divković, H. Gomerčić, T. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković i S. Vuković: Veličina repne peraje dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora = Size of tail flukes of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 288-289.

265) M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, H. Gomerčić, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković i S. Vuković: Usporedba morfometrijskih značajki dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora i dupina iz roda Tursiops iz drugih svjetskih mora = Comparison of morphometrical characteristics of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea with species of the genus Tursiops from other seas. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 290-292.

266) A. Galov, G. Lauc, T. Gomerčić, I. Kocijan, M. Đuras-Gomerčić, I. Bašić i H. Gomerčić: Genetička raznolikost dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz hrvatskog dijela Jadranskog mora mjerena analizom mikrosatelitskih lokusa = Genetic diversity of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from Croatian part of the Adriatic Sea revealed by microsatellite analysis. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 293-295.

267) H. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković, S. Vuković, Đ. Huber, V. Gomerčić i J. Bubić Špoljar: Pojava i stradanja glavatih dupina (Grampus griseus) u posljednjih 15 godina u hrvatskom dijelu Jadrana = Abundance and mortality of Risso's dolphins (Grampus griseus) in the last 15 years in the Croatian part of the Adriatic Sea. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 297-298.

268) I. Kovačić, T. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, H. Lucić i H. Gomerčić: Sadržaj želuca krupnozubog dupina (Ziphius cavirostris) iz Jadranskog mora = Stomach contents of the Cuvier's beaked whale (Ziphius cavirostris) from the Adriatic Sea. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 302-303.

269) H. Lucić, S. Vuković, H. Gomerčić, M. Đuras-Gomerčić, T. Gomerčić, S. Ćurković i D. Škrtić: Dobne i spolne razlike u mineralnoj gustoći nadlaktične kosti i podlaktičnih kostiju dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora = Age and gender related differences of the bone mineral density of the humerus and antebrachial bones of the bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 308-310.

270) N. Nikolić, A. Galov, T. Gomerčić, M. Đuras-Gomerčić, I. Kocijan, I. Bašić i H. Gomerčić: Raznolikost kontrolne regije mitohondrijske DNA plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz hrvatskog dijela Jadranskog mora - preliminarno istraživanje = Diversity of mitochondrial DNA control region of striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Croatian part of the Adriatic Sea - a preliminary research. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 23.-29. IX. 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, urednici) = Proceeding of abstracts of the 9th Croatian biological congress, Rovinj, September 23-29, 2006. (Višnja Besendorfer, Göran I. V. Klobučar, editors)  Hrvatsko biološko društvo 1885 Croatian Biological Society. Zagreb, 2006. str. 313-315.

271) Ivo Padovan, Hrvoje Gomerčić, Nada Čikeš, Theodor Dürrigl, Sergej Forenbacher, Slavko Cvetnić (urednici): Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb, 2006., str. 1884.

272) Kovacic  I. , Duras Gomercic M., Gomercic T., Lucic H., Gomercic H., Skrtic D.: Bottlenose dolphins and fisheries – how much fish do they really take? Conference Proceedings: Cetaceans, sea turtles and sharks of the Adriatic Sea – Cattolica (RN), Italy – 27-28 Oct. 2006.

273) Hrvoje Gomerčić: Nikada Državni zavod nije zatražio moje mišljenje. Otočni Novi list, Rijeka 61, 19209, 11. ožujka 2007., 21.

274) M. Đuras Gomerčić, D. Škrtić, T. Gomerčić, H. Gomerčić, H. Lucić, S. Ćurković, S. Vuković: Promjene na ramenim zglobovima dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz Jadrana. Veterinarska znanost i struka, Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 26. listopada 2007., Zbornik sažetaka. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007.str. 12.

275) T. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, H. Gomerčić, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković, S. Vuković: Odsukavanje i premještanje ženke dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz rijeke Krke u more. Veterinarska znanost i struka, Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 26. listopada 2007., Zbornik sažetaka. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007.str. 15-16.

276) S. Ćurković, D. Škrtić, S. Vuković, H. Lucić, M. Đuras-Gomerčić, T. Gomerčić, H. Gomerčić: Uginuće ženke i mladunčeta dobrog dupina - Tursiops truncatus (Montagu 1821) pri porodu - prikaz slučaja. Veterinarska znanost i struka, Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 26. listopada 2007., Zbornik sažetaka. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007.str. 62.

277) H. Lucić, G. Domitran, S. Vuković, H. Gomerčić, M. Đuras-Gomerčić, T. Gomerčić, D. Škrtić, S. Ćurković: Usporedne osobitosti histološke građe hipofiza dobrog dupina (Tursiops truncatus) i plavobijelog dupina (Stenela coeruleoalba) iz Jadranskog mora. Veterinarska znanost i struka, Znanstveno-stručni sastanak, Zagreb, 26. listopada 2007., Zbornik sažetaka. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007.str. 65.

278) Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Gomerčić, Ana Galov, Hrvoje Lucić, Snježana Vuković: Cranial characters of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. 17th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Cape Town, South Africa, 29 November - 3 December 2007. CD compiled and produced by Beta Products cc.

279) Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Lucić, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Snježana Vuković, Anita Babačić i Hrvoje Gomerčić: Osteometrijske značajke plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Nacionalnog parka ''Krka''. Zbornik radova, Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park Krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik, 5.-8- listopada 2005. (Drago Marguš, urednik). Javna ustanova ''Nacionalni park Krka''. Šibenik, 2007. str. 507-518.

280) Tomislav Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Hrvoje Lucić, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Snježana Vuković, Anita Babačić i Hrvoje Gomerčić: Prvi nalaz plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) i trakavica iz roda Phyllobothrium i Monorygma u Nacionalnom parku ''Krka''. Zbornik radova, Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park Krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik, 5.-8- listopada 2005. (Drago Marguš, urednik). Javna ustanova ''Nacionalni park Krka''. Šibenik, 2007. str. 519-524.

281) Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Snježana Ćurković, Darinka Škrtić, Anita Babačić i Hrvoje Gomerčić: Aktivnost oksidativnih enzima sluznice žljezdanog dijela želuca i dvanaesnika plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Nacionalnog parka ''Krka''. Zbornik radova, Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park Krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik, 5.-8- listopada 2005. (Drago Marguš, urednik). Javna ustanova ''Nacionalni park Krka''. Šibenik, 2007. str. 525-534.

282) Ana Galov, Gordan Lauc, Nela Nikolić, Zlatko Šatović, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Ivna Kocijan, Branka Šeol and Hrvoje Gomerčić: Records and genetic diversity of striped dolphins (Stenella coeruleoalba) from the Croatian coast of the Adriatic Sea. JMBA2 - Biodiversity Records Published on-line, Reference number: 5873, 1-6, 2008.

283) Galov, Ana, Lauc, Gordan, Gomerčić, Tomislav, Kocijan, Ivna, Đuras Gomerčić, Martina and Gomerčić, Hrvoje: Genetic diversity of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Croatian part of the Adriatic Sea. Marine mammals in time: past, present and future. 10-12 March 2008, Egmond aan Zee, the Netherlands. Abstract book: 22nd Annual Conference European Cetacean Society (Esther Philips, editor), pp. 177-178.

284) Đuras Gomerčić, Martina, Gomerčić, Tomislav, Galov, Ana, Lucić, Hrvoje, Škrtić, Darinka, Ćurković, Snježana, Vuković, Snježana and Gomerčić, Hrvoje: Growth of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. Marine mammals in time: past, present and future. 10-12 March 2008, Egmond aan Zee, the Netherlands. Abstract book: 22nd Annual Conference European Cetacean Society (Esther Philips, editor), p. 218.

285) Ante Svetina, Hrvoje Gomerčić, Hrvoje Mazija, Anđelko Glibota, Maja Antončić-Svetina, Romana Turk, Mirna Robić, Maja Belić: Lipid content, fatty acid composition and histochemistry of normal and fatty liver in broiler chicks. Archiv für Lebensmittelhygiene 59 (2), 55-60, 2008.

286) Martina Duras Gomercic, Ana Galov, Tomislav Gomercic, Hrvoje Lucic, Snjezana Vukovic, Darinka Skrtic, Snjezana Curkovic, and Hrvoje Gomercic: Cetacean mortality along the Croatian coastline. Book of abstracts of the 8th Conference of the European Wildlife Disease Association. Rovinj - Croatia, 2-5 October, 2008, p. 24.

287) Tomislav Gomercic, Martina Duras Gomercic, Hrvoje Lucic, Ana Galov, Darinka Skrtic, Snjezana Curkovic, Snjezana Vukovic, and Hrvoje Gomercic: The prevalence of congenital umbilical hernia in common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in the Adriatic. Book of abstracts of the 8th Conference of the European Wildlife Disease Association. Rovinj - Croatia, 2-5 October, 2008, p. 62.

288) Galov A., Gomerčić M.Đ., Gomerčić T., Lucić H., Škrtić D, Ćurković S., Vuković S., Gomerčić H.: Newly documented consequence of dolphin depredation: larynx strangulation with gillnet parts. Marine Mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers after the Fifth International Conference. Odessa, Ukraine. October 14-18, 2008. (A. N. Boltunov, Ed.) pp. 189-191.

289) Gomerčić M.Đ., Galov A., Gomerčić T., Lucić H., Škrtić D., Ćurković S., Vuković S., Gomerčić H.: Reading biological parameters from stranded specimens and skeletal remains of Adriatic bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Marine Mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers after the Fifth International Conference. Odessa, Ukraine. October 14-18, 2008. (A. N. Boltunov, Ed.). pp. 215-217.

290) Ana Galov, Gordan Lauc, Tomislav Gomerčić, Ivna Kocijan, Haidi Arbanasić, Martina Đuras Gomerčić, Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Hrvoje Gomerčić: Molekularna bilogija razotkriva razinu genetičke raznolikosti dobrog dupina (Tursiops truncatus). = Molecular biology reveals the level of genetic diversity of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Znanstveni simpozij 50 godina molekularne biologije u Hrvatskoj, Program i zbornik sažetaka, Zagreb, 20. i 21. studenoga 2008. (Zahradka, K., M. Plohl, A. Ambriović-Ristov, urednici), Institut Ruđer Bošković, Zagreb, str. 22. = Scientific symposium 50 years of molecular biology in Croatia, Programme & Book of abstracts, Zagreb, November 20-21, 2008. (Zahradka, K., M. Plohl, A. Ambriović-Ristov, editors), Institut Ruđer Bošković, Zagreb, p. 22.

291) Kovacic, I., Gomerčić, T., Gomerčić, H., Đuras Gomerčić, M.: Cephalopod prey of Cuvier's beaked whale Ziphius cavirostris from the Adriatic Sea. 23rd Annual Conference of the European Cetacean Socitey (Eds: Cecile Vincent et al.). Istanbul, Turkey 2-4 March 2009. pp. 127-128.

292) Đuras Gomerčić, M., Galov, A., Gomerčić, T., Lucić, H., Škrtić, D., Ćurković, S., Vuković, S., Gomerčić, H.: Human-induced cetacean mortality in the Adriatic Sea. Sea. 23rd Annual Conference of the European Cetacean Socitey (Eds: Cecile Vincent et al.). Istanbul, Turkey 2-4 March 2009. pp. 147-148.

293) Martina Đuras Gomerčić, Ana Galov, Tomislav Gomerčić, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Haidi Arbanasić, Hrvoje Gomerčić: Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) depredation resulting in larynx strangulation with gill-net parts. Marine Mammal Science 25 (2), 392-401, 2009.

294) Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Darinka Škrtić, Ana Galov, Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, and Hrvoje Gomerčić: The accessory thoracic duct in a dog. Veterinarski arhiv 79 (2), 157-165, 2009.

295) Ana Galov, Gordan Lauc, Nela Nikolić, Zlatko Šatović, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Ivna Kocijan, Branka Šeol and Hrvoje Gomerčić: Records and genetic diversity of striped dolphins (Stenella coeruleoalba) from the Croatian coast of the Adriatic Sea. Marine Biodiversity Records 2/e98, 1-5, 2009 (doi:10.1017/S1755267209000888 - Published online).

296) Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Ana Galov, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Hrvoje Gomerčić: Osteodensitometric differences of the flipper as indicators of muscles activity in bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Adriatic Sea. Proceedings of the International Scientific Meeting of Anatomy and Physiology Fundamentals of Medicine (Eds: Damir Mihelić, Miljenko Šimpraga, Suzana Tkalcic). University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Zagreb, Croatia, June 12-13, 2009. pp. 94-104.

297) Tomislav Gomerčić, Vladimir Farkaš, Martina Đuras Gomerčić, Đuro Huber, Hrvoje Gomerčić: Cranial morphometry of adult Mediterranean monk seal (Monachus monachus) from the Adriatic Sea. Proceedings of the International Scientific Meeting of Anatomy and Physiology Fundamentals of Medicine (Eds: Damir Mihelić, Miljenko Šimpraga, Suzana Tkalcic). University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Zagreb, Croatia, June 12-13, 2009. pp. 120-128.

298) Martina Đuras Gomerčič, Tomislav Gomerčić, Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Ana Galov and Hrvoje Gomerčić: Croatian marine mammal stranding network. Proceedings of the International Scientific Meeting of Anatomy and Physiology Fundamentals of Medicine (Eds: Damir Mihelić, Miljenko Šimpraga, Suzana Tkalcic). University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Zagreb, Croatia, June 12-13, 2009. pp. 177-178.

299) Michael Mihaljević, Martin Kramer, Hrvoje Gomerčić, Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Sebastian Jawinski, Stephan Klumpp, Felix Sonntag: CT- und MRT-Atlas, Transversalanatomie des Hundes. Parey Medizinverlag. Stuttgart, 2009, str.222.

300) T. Cafuk, T. Gomerčić, S. Ćurković, M. Đuras Gomerčić, A. Galov, Đ. Huber, H. Lucić, D. Škrtić, S. Vuković, H. Gomerčić: Lančanom reakcijom polimeraze određen spol iz muzejske lubanje sredozemne medvjedice (Monachus monachus) iz Jadranskog mora. Sex determination by polymerase chain reaction in a museum Mediterranean monk seal (Monachus monachus) skull from the Adriatic Sea. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-20. rujna 2009. Osijek, Hrvatska. 10th Croatian Biological Congress with International Participation, 14th-20th September 2009, Osijek Croatia. Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2009. str. 185-186.

301) H. Lucić, S. Vuković, M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, A. Galov, D. Škrtić, S. Ćurković, H. Gomerčić: Razlike u primjeni dviju metoda apsorpciometrije dvostrukih X-zraka u mjerenju mineralne gustoće kosti u dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora. Differences in application of two methods of dual energy X-ray absorptiometry in measuring of bone mineral density in bottlenose doplphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-20. rujna 2009. Osijek, Hrvatska. 10th Croatian Biological Congress with International Participation, 14th-20th September 2009, Osijek Croatia. Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2009. str. 186-187.

302) T. Gomerčić, M. Đuras Gomerčić, L. Pađen, M. Maurić, A. Galov, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković, S. Vuković, H. Gomerčić: Smrtnost kitova (Cetacea) u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Cetacean mortality in the Croatian part of the Adriatic Sea. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-20. rujna 2009. Osijek, Hrvatska. 10th Croatian Biological Congress with International Participation, 14th-20th September 2009, Osijek Croatia. Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2009. str. 219-220.

303) M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, A. Galov, H. Lucić, D. Škrtić, S. Ćurković, S. Vuković, H. Gomerčić: Ozljede dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora uzrokovane vatrenim oružjem. Firearms injuries in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-20. rujna 2009. Osijek, Hrvatska. 10th Croatian Biological Congress with International Participation, 14th-20th September 2009, Osijek Croatia. Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2009. str. 286-287.

304) D. Škrtić, M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić, A. Galov, H. Lucić, S. Ćurković, S. Vuković, H. Gomerčić: Promjene zatiljnog zgloba u dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora. Occipital joint lesions in the bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-20. rujna 2009. Osijek, Hrvatska. 10th Croatian Biological Congress with International Participation, 14th-20th September 2009, Osijek Croatia. Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 2009. str. 287-288.

305) Đuras Gomerčić Martina; Gomerčić Tomislav; Galov Ana; Lucić Hrvoje; Škrtić Darinka; Ćurković Snježana; Vuković Snježana; Gomerčić Hrvoje: High prevalence of congenital umbilical hernia in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. 18th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Quebec City, Québec, CAN, 12-16 October 2009. Society for Marine Mammology. Quebec City, 2009. p.21.

306) Kovacic Iva; Duras Gomercic Martina; Gomerčić Hrvoje; Gomerčić Tomislav; Skrtic Darinka: Fishing the same fish? Odontocete - fisheries interactions in the Adriatic Sea. 18th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Quebec City, Québec, CAN, 12-16 October 2009. Society for Marine Mammology. Quebec City, 2009. p.133.

307) Pompe-Gotal, J., E. Srebocan, H. Gomercic, A. Prevendar Crnic (2009): Mercury concentrations in the tissues of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and striped dolphins (Stenella coeruleoalba) stranded on the Croatian Adriatic coast. Veterinarni Medicina 54 (12), 598-604.

308) Duras Gomercic, M., T. Trbojevic Vukicevic, T. Gomercic, A. Galov, T. Fruk, H. Gomercic (2010): The cisterna chyli and thoracic duct in pigs (Sus scrofa domestica). Veterinarni Medicina 55, 30-34.

309) 309) Kovačić, Iva, Martina Đuras Gomerčić, Hrvoje Gomerčić, Hrvoje Lucić, Tomislav Gomerčić: Stomach contents of two Cuvier’s beaked whales (Ziphius cavirostris) stranded in the Adriatic Sea. Marine Biodiversity Records 3/e19, 1-4, 2010 (doi:10.1017/S1755267210000059 - Published online).

310) Galov, Ana, Ivna Kocijan, Martina Đuras-Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Haidi Arbanasić, Snježana Vuković, Hrvoje Lucić, Hrvoje Gomerčić: Ambiguous evidence of a recent bottleneck in the Adriatic bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Abstract book 24th Annual Conference of the European Cetacean Society (Ursula Verfuß, Sylvia Osterrieder, Cecile Vincent, Martin Jabbusch, Anja Gallus, Johann Subklew, Stefan Bräger, Anja Brandecker, Michael Dähne, Stefanie Großer, Frederike Hanke, Wolf Hanke, Anne Hermann, Kathrin Krügel, Tina Meyer, Sabine Müller, Janne Sundermeyer, Lyuba Zehl, Eds.). Deutsches Meeresmuseum und European Cetacean Society. Stralsund, 2010. pp. 220-221.

311) Đuras-Gomerčić, Martina, Tomislav Gomerčić, Ana Galov, Hrvoje Lucić, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Snježana Vuković, Hrvoje Gomerčić: Difficult labours with fatal consequence in bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. Abstract book 24th Annual Conference of the European Cetacean Society (Ursula Verfuß, Sylvia Osterrieder, Cecile Vincent, Martin Jabbusch, Anja Gallus, Johann Subklew, Stefan Bräger, Anja Brandecker, Michael Dähne, Stefanie Großer, Frederike Hanke, Wolf Hanke, Anne Hermann, Kathrin Krügel, Tina Meyer, Sabine Müller, Janne Sundermeyer, Lyuba Zehl, Eds.). Deutsches Meeresmuseum und European Cetacean Society. Stralsund, 2010. p. 269.

312) Hrvoje Lucić, Snježana Vuković, Vjekoslav Posavac, Martina Đuras Gomerčić, Tomislav Gomerčić, Ana Galov, Darinka Škrtić, Snježana Ćurković, Hrvoje Gomerčić: Application of dual energy X-ray absorptiometry method for small animals in measuring bone mineral density of the humerus of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea. Veterinarski arhiv 80 (2), 299-310, 2010.

 

 

Mentorstvo i pomoć pri izradi magisterija i doktorata:

1) Andjelko Glibota: Histokemijska istraživanja u jetri brojlera roditeljske linije Hubbard u fazi tova s obzirom na prisustvo različitih količina masnih tvari. Disertacija. Zagreb, 1979.

2) Jasna Obradović: Histomorfološke osobitosti muških spolnih organa riječnog raka (Astacus astacus L.). Disertacija. Zagreb, 1982.

3) Živana Vuković: Histološki i histokemijski prikaz utjecaja kadmij-klorida na embrionalni razvoj jetre i bubrega kokošjeg embrija. Magistarski rad. Zagreb, 1990.

4) Darinka Škrtić: Utjecaj novog antibiotika Sumameda(R) (azitromicina) na histomorfološke i histokemijske osobitosti razvoja jetre, bubrega i pluća u embrija kokoši. Magistarski rad. Zagreb, 1991.

5) Snježana Vuković: Razvoj glikogenskog tijela purana. Disertacija. Zagreb, 1993.

6) Renata Peternel: Poredbena istraživanja želatinoznog (glikogenskog) tjelešca u različitih vrsta ptica. Disertacija. Zagreb, 1994.

7) Hrvoje Lucić: Histološke i histokemijske osobitosti nekih organa plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Jadranskog mora. Magistarski rad. Zagreb, 2002.

8) Željka Labura: Morfološke osobitosti i razmnožavanje školjkaša češljače Aequipecten opercularis (Linnaeus 1758) i kunjke Arca noae Linnaeus, 1758 u sjevernom Jadranu. Disertacija. Zagreb, 2003.

9) Martina Đuras Gomerčić: Rast, spolni dimorfizam i morfometrijske značajke dobrog dupina (Tursiops truncatus Montagu, 1821) iz Jadranskoga mora. Disertacija. Zagreb, 2006.

10) Hrvoje Lucić: Dobne i spolne razlike u minrealnoj gustoći nadlaktične kosti i podlaktičnih kostiju dobrog dupina (Tursiops truncatus) i plavobijelog dupina (Stenella ceruleoalba) iz Jadranskog mora. Disertacija. Zagreb, 2006.

11) Felix Dominik Sonntag: Vergleichende Darstellung anatomischer Transversalschnitte des Thorax, des Abdomen und des Cavum pelvis mit Beschreibung der computertomographischen Schnittbildanatomie des Hundes. Inagural-Dissertation. Gießen, 2010.

12) Darinka Škrtić: Anatomske varijacije i patoanatomske promjene na kostima dobrog dupina (Tursiops truncatus Montagu 1821) iz Jadranskog mora. Disertacija. Zagreb, 2010.

 

 

Mentorstvo diplomskih i studentskih radova:

1) Ivan Kvakan: Osobitosti ligamenata koljenog zgloba domaće mačke (Felis domestica Brisson). Zagreb, 1972.

2) Đuro Huber: Mišići grudnog uda mrkog klokana (Macropus bennetti). Zagreb, 1973.

3) Pero Kardum i Djuro Huber: Sluzne tvorbe (bursae et vaginae synoviales) grudnog uda indijskog slona (Elephas maximus). Zagreb, 1974.

4) Jozo Ezgeta: Toksično djelovanje adrijamicina na histomorfološke osobine kunića. Zagreb, 1980.

5) Robert Belaj: Djelovanje Etosuksimida na histomorfološku sliku nekih organa gravidnih ženki kunića. Zagreb, 1981.

6) Tomislav Simonić: Toksično djelovanje Ethosuximida na histomorfološke osobine nekih organa kunića. Zagreb, 1986.

7) Vilim Starešina: Neke morfološke osobitosti sivog glavaša. Zagreb, 1987.

8) Goran Bačić: Metode dobivanja i usporedba ranih embrionalnih stadija laboratorijskih miševa linija NMRI i CBA vlastitog uzgoja. Zagreb, 1988.

9) Natalija Žebčević: Djelovanje antibiotika amoksicilina na histokemijske osobitosti jetre pokusnih miševa. Zagreb, 1988.

10) Anera Berc: Histomorfološke i histokemijske osobine svitka (chorda dorsalis) goveda. Zagreb, 1989.

11) Ivica Žuljević: Osteološke osobitosti dobre pliskavice (Tursiops truncatus Montagu) iz Jadranskog mora. Zagreb, 1990.

12) Ivo Kobaš: Djelovanje antibiotika Geomycina na histološke i histokemijske osobitosti pojedinih tkiva embrija pileta. Zagreb, 1992.

13) Ivica Lizatović: Prikaz aparata pasivnog stajanja prednje noge konja. Zagreb, 1992.

14) Božidar Galjar: Značenje crteža u anatomiji. Zagreb, 1995.

15) Dalibor Lovretić: Osteometrijske osobitosti mladunčeta dobrog dupina (Tursiops truncatus, Montagu 1821) iz Jadranskog mora. Zagreb, 1995.

16) Sunčana Štimac: Kraniometrijske osobitosti dupina (Delphinidae) iz Jadranskog mora. Zagreb, 1995.

17) Hrvoje Lucić: Histološka građa i prikaz aktivnosti nekih enzima glikogenskog tijela purana (Meleagris gallopavo) tijekom rasta. Zagreb, 1997.

18) Korana Stipetić: Zaštita morskih sisavaca u hrvatskim i međunarodnim pravnim aktima. Zagreb, 1997.

19) Gojko Antica: Stanje sredozemne medvjedice u hrvatskom dijelu Jadrana. Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1999.

20) Slaven Grandov: Ponašanje dupina prema ribarskim brodicama (kočaricama) u Jadranskom moru. Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1999.

21) Viviana Tomee: Pregled najvažnijih osobitosti dobrog dupina (Tursiops truncatus). Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2001.

22) Martina Filoševic: Sadržaj žive u dupinima Jadranskog mora. Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2001.

23) Ines Franetovic: Celjusti jadranskih glavonožaca (Cephalopoda) u odredivanju njihove vrste i velicine. Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2002.

24) Hrvoje Brzica: Usporedba anatomske grade grkljana psa (Canis familiaris) i dobrog dupina (Tursiops truncatus). Studentski rad nagraden Rektorovom nagradom 2003. god. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003.

25) Željka Pezer: Odredivanje spola dobrog dupina (Tursiops truncatus) i plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) metodom lancane reakcije polimerazom. Studentski rad nagraden Rektorovom nagradom 2003. god. Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003.

26) Željka Pezar: Odredivanje spola u nekih vrsta kitova (Cetacea) lancanom reakcijom polimerazom. Diplomski rad. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003.

27) Ana-Marija Sulic: Odredivanje spola nekih vrsta kitova (Cetacea) umnažanjem dijela gena sry. Diplomski rad. Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2004.

28) Hrvoje Brzica: Morfološke i morfometrijske osobitosti ektoparazita Pennella balaenopterae (Copepoda: Pennellidae) s kitova (Cetacea) iz Jadranskog mora. Studentski rad nagraden Rektorovom nagradom 2004. god. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2004.

29) Ingrid Poldan: Analiza celjusti glavonožaca (Cephalopoda) iz želudaca dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora. Studentski rad nagraden Rektorovom nagradom 2004. god. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2004.

30) Ivona Jagar: Spolni dimorfizam rudimenta kukovlja dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora. Studentski rad nagraden Rektorovom nagradom 2004. god. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2004.

31) Ana Divkovic: Velicina repne peraje dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz jadranske populacije. Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, 2005.

32) Brzica, Hrvoje: Usporedba anatomske građe grkljana psa (Canis familiaris) i dobrog dupina (Tursiops truncatus). Diplomski rad. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2006.

 

Voditeljstvo kolegija u poslijediplomskom doktorskom studiju i znanstvenih skupova:

1) Funkcionalna makro- i mikro-anatomija

2) Anatomija laboratorijskih životinja

3) Funkcionalna morfologija peradi i pernate divljači

4) Opća i usporedna embriologija

5) Sistematika i evolucija morskih sisavaca

6) Biologija s osnovama fiziologije morskih sisavaca

7) Anatomija dobrog dupina (Tursiops truncatus)

8) Biologija i patologija Cetacea u Jadranskom moru

9) Primijenjene morfološke i molekularne metode u populacijskim istraživanjima morskih sisavaca

10) Komparativna morfologija lokomocijskog sustava kralježnjaka

11) Komparativna morfologija utrobnih organa kralježnjaka

12) Komparativna morfologija opticajnog sustava kralježnjaka

13) Komparativna morfologija živčanih i osjetilnih organa kralježnjaka

14) Komparativna morfologija kože i njenih derivata kralježnjaka

 

 

1) XI Congreso de la Asociacion Europea de Anatomicos Veterinarios, Madrid, 1-4 Septiembre, 1976.

2) Drugi kongres biologa Hrvatske, Zadar, 1.-6. listopada 1984.

3) 5. godišnji sastanak Sekcije za elektronsku mikroskopiju Hrvatskog prirodoslovnog društva, Zagreb, 19. prosinac 1997.

4) 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki, 2002.